Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 
2016.gada jūnijs

 

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir sagatavojuši kārtējo Ziņojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Ziņojumā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī prognozētas ekonomikas attīstības perspektīvas. Pirmais Ziņojums tika izdots 1994. gada septembrī, nākamie kopš 1995. gada – tradicionāli divreiz gadā jūnijā un decembrī. 

 

Viss ziņojuma teksts... 

 

Lai arī izaugsme Latvijā ir viena no straujākajām Eiropas Savienībā, pēdējos gados tā ir piebremzējusies 2-3% robežās. Pieauguma tempu palēnināšanos lielā mērānosaka tendences ārējā vidē – vājā izaugsme ES, ekonomiskās situācijas pavājināšanās Krievijā un nenoteiktība strauji augošo Āzijas valstu tirgos. Ekonomikas ministrijas speciālisti prognozē, ka 2016. gadā IKP pieauguma tempi varētu būt 2,8% robežās.

 

Ar mērķi straujāk uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām ministrijām izstrādā un īsteno pasākumus, lai stiprinātu zināšanu ekonomikas attīstību, paaugstinātu produktivitāti un inovācijas kapacitāti, atbalstītu eksportējošos uzņēmumus, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, nodrošinātu iespējami zemu elektroenerģijas cenu uzņēmumiem, kā arī nodrošinātu savlaicīgu ES fondu investīciju ieguldīšanu.

 

2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periods paver iespēju investēt 4,4 miljardus eiro Latvijas izaugsmē un attīstībā. Ekonomikas ministrijas aktivitātēs vien būs pieejami aptuveni 770 miljoni eiro mērķtiecīgām investīcijām Latvijas ekonomikas modernizācijā un industrializācijā. 2016. gadā tiks turpinātas vai uzsāktas tādas ES fondu aktivitātes kā Jaunu produktu ieviešana ražošanā (atbalsts iekārtu iegādei), Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (nacionālie stendi, t.sk., ārējo tirgu apgūšana (dalība izstādēs)), Nodarbināto apmācības, Kompetences centri, Biznesa inkubatori,Daudzdzīvokļu māju siltināšana, kā arī tiks turpināta un paplašināta atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības veicējiem arī finanšu instrumentu veidā (garantiju programmas, aizdevumu programmas, riska kapitāla instrumenti, t.sk. akcelerācijas fondi un biznesa eņģeļu investīciju instruments).

 

Nodokļu sistēmas pilnveidošana un efektivitātes palielināšana ir svarīgs nosacījums ekonomikas transformācijai. Šobrīd notiek nodokļu sistēmas izvērtēšana, tās ietvaros ir veikts Pasaules Bankas audits par Latvijas nodokļu sistēmu. Nodokļu sistēmas problēma Latvijā nav pārāk zemas nodokļu likmes, bet gan izvairīšanās maksāt nodokļus, jo tipiska uzņēmēja vai darba darītāja, godīga maksātāja nodokļu slogs ir augsts. Lai komersanti investētu jaunu, ienesīgāku produktu un pakalpojumu izstrādē, būtu nepieciešams pārskatīt un izstrādāt Nodokļu politikas pamatnostādnes vidējam termiņam – 2021. gadam.

 

Viena no Ekonomikas ministrijas prioritātēm ir uzņēmējdarbības vides uzlabošana. Jaunākajā Pasaules Bankas Doing Business 2016 pētījumā 189 valstu konkurencē Latvija ierindojusies augstajā 22. vietā jeb 10. vietā ES dalībvalstu vidū. Pasaules Banka ir atzinusi Latviju par vienu no TOP 30 līderēm, kas ir veikušas nozīmīgas reformas uzņēmējdarbības uzlabošanā. No reformu īstenošanas kvalitātes un ātruma būs atkarīga turpmākā Latvijas uzņēmējdarbības vides un ekonomikas konkurētspēja. Mūsu mērķis – turpmākajos gados būt pasaules valstu TOP 20 pēc uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējuma.

 

Būvniecības jomā izstrādāti visi jaunajam Būvniecības likumam pakārtotie normatīvie akti, turpinājās Latvijas būvnormatīvu pārskatīšana, kā arī veiktaEirokodeksa standartu adaptācija būvniecību regulējošo aktu sistēmā. Vienlaikus, pilnveidojot būvniecības uzraudzības kontroli, darbu ir sācis Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Turpinās Latvijas enerģijas tirgus integrācija Eiropā. Elektroenerģijas tirgū, pēc tā pilnīgas atvēršanas, sekmīgi aizvadīts pirmais gads brīvas konkurences apstākļos. Latvijas elektroenerģijas lietotāju maksa par elektroenerģiju 2016. gada pirmajā pusē ir samazinājusies, jo nodrošināta pieeja lētākai elektroenerģijai no Skandināvijas valstīm. Tāpat Ekonomikas ministrija ir īstenojusi kompleksus pasākumus, lai līdz 2017. gadam ierobežotu turpmāku elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes pieaugumu elektroenerģijas kopējā cenā, saglabājot to 2013. gada līmenī. Turpinās darbs arī pie gāzes tirgus atvēršanas Latvijā, izstrādājot vairākus gāzes tirgu regulējošus tiesību aktus brīvā tirgus apstākļos.

 

Papildus Latvijas enerģijas tirgus likumdošanas nosacījumu pilnveidošanai norit arī aktīvs darbs pie elektroenerģijas un gāzes infrastruktūras attīstības, lai nostiprinātu valsts enerģētisko drošību un enerģijas ceļu un avotu diversifikāciju.

 

Saeima ir pieņēmusi Energoefektivātes likumu, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība. Energoefektivitāti var uzskatīt par lielāko energoresursu, un tās ieviešana ir metode, kura veiksmīgi jāizmanto, lai paaugstinātu energoapgādes drošību, mazinot atkarību no importētiem energoresursiem, un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 

Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes institūciju pārstāvji ir veiksmīgi strādājuši pie iestāšanās procesa Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). Līgums par Latvijas pievienošanos OECD tika parakstīts 2016. gada 2. jūnijā Parīzē. Latvijai kā OECD dalībvalstij būs aktīvi jāiesaistās organizācijas darbā, kā arī jāturpina īstenot OECD rekomendāciju izpildi, lai sekmētu Latvijas ilgtspējīgu tautsaimniecisko attīstību globalizācijas apstākļos.

 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Ekonomikas ministrija aktīvi veido dialogu ar uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību publicēts Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Ziņojumā ietverta informācija par Latvijas nozīmīgākajiem ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem, nozaru attīstību un ārējo ekonomisko vidi, valdības ekonomisko politiku un tās īstenošanas galvenajiem instrumentiem, tajā skaitā arī ES fondu izmantošanu.

Ar iepriekšējiem ziņojumiem un citām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...

Lapas informācija atjaunota:    19-07-2016