Uzņēmējdarbības vides pilnveidošana

Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem Latvijas tautsaimniecības konkurētspējīgai attīstībai – jo labākus apstākļus valsts spēj radīt uzņēmējiem, jo lielākas investīcijas var sagaidīt tautsaimniecībā, kas savukārt nozīmē jaunu darba vietu rašanos un labklājību iedzīvotājiem.

 

Ņemot vērā ar starptautisko konkurētspēju saistītos izaicinājumus, ka arī uzņēmēju identificētās problēmas, nepieciešams turpināt iesākto reformu ciklu un īstenot uz tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā vērstus pasākumus, tādējādi veidojot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kas tiek atbilstoši novērtēta arī no investoru puses.

 

Kopš 1999.gada pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas tiek izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns, kas paredz uzņēmējdarbības regulējošo normatīvo aktu un valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidošanu, tādējādi veidojot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi arī pasaules mērogā.

 

Lai novērtētu veikto reformu ietekmi, Latvijā izplatītākie instrumenti ir starptautiskie pētījumi Doing Business un Globālās konkurētspējas indekss, ar kuru palīdzību tiek izzināts Latvijas uzņēmēju viedoklis par to darbību kavējošiem faktoriem, kā arī apzināts uzņēmēju viedoklis par administratīvo slogu radošajām prasībām, un  attiecīgi tiek sagatavots veicamo pasākumu saraksts Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna ietvaros.

 

Turpinot iesākto reformu ciklu, 2019. - 2022.gada Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna mērķis ir radīt uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi: pieejamus un saprotamus pakalpojumus, mazāku administratīvo slogu. Šajā periodā īpaša uzmanība ir pievērsta inovācijas veicināšanai, cilvēkkapitālam un investoru tiesību aizsardzībai, kas ir būtiskas attīstītas uzņēmējdarbības vides sastāvdaļas.

 

Infografika: Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritārie pasākumi 2019. - 2022. gadam

 

Plāni un atskaites

 

 

Kontaktpersona:

Elīna Pētersone

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Vecākā eksperte
Tālr.: 67013003
E-pasts: Elina.Petersone@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    06-06-2019