Ārvalstu tiešās investīcijas

Ņemot vērā to, ka investīciju aktivitātes Latvijā krīzes un pēc krīzes laikā bija ļoti zemā līmenī un to, ka iepriekšējos gados samazinājās nacionālo uzkrājumu  līmenis, tādejādi kļūstot par investīciju ierobežojošo faktoru, vienlaikus ar tādiem faktoriem kā nepietiekamie uzņēmumu finanšu līdzekļi un zemais banku kreditēšanas līmenis, Latvijai ir jāveicina investīcijas, piesaistot ārvalstu kapitālu tiešo investīciju veidā. Latvijas, līdzīgi kā citu valstu, interese ir piesaistīt ārvalstu tiešo investīciju plūsmas, kuras, salīdzinot ar citām finanšu plūsmām, piemēram, portfeļinvestīcijām, ir noturīgākas, kā arī orientētas uz uzņēmuma darbību ilgtermiņā. Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste sekmē piesaistītā ārvalstu kapitāla struktūras uzlabošanos un nodrošina maksājumu bilances ilgtspēju.

 

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistē prioritāri jāorientējas uz ģeogrāfiski tuvajām kaimiņvalstīm, kurās Latvija ir atpazīstama, un nav jāiegulda papildu resursi informatīviem pasākumiem; ekonomiski stabilām un attīstītām valstīm, kurās tautsaimniecības nozaru attīstības potenciāls un vajadzības atbilst Latvijas perspektīvas sadarbības iespējām; kā arī valstīm, no kurām globāli ir lielākās izejošo investīciju plūsmas – ASV, Francija, Vācija, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Japāna, Ķīna, Krievija, Indija.

 

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam

Lai sasniegtu Nacionālajā attīstības plānā ietverto Latvijas „ekonomikas izrāvienu” un sekmīgi īstenotu Nacionālajās industriālās politikas pamatnostādnēs ietvertos mērķus, Ekonomikas ministrija izstrādājusi un Ministru kabineta sēdē 2013.gada 28. maijā tika atbalstītas Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 17. jūnija rīkojumu Nr.249).

 

Pamatnostādņu sekmīga īstenošana ir tieši atkarīga no Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu īstenošanas, kas nosaka nepieciešamo strukturālo reformu virzienus. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana, mērķtiecīgi pasākumi ārvalstu tiešo investīciju piesaistei un atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai ir galvenie pamatnostādnēs ietvertie rīcības virzieni, kas nodrošinās Latvijas kā investīcijām labvēlīgas vides veidošanu un veicinās tās atpazīstamību starptautiskajā līmenī, sekmēs Latvijas uzņēmumu iziešanu ārējos tirgos.

Lapas informācija atjaunota:    12-06-2014