Pašvaldības un valsts iestādes

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kurš paredz energoefektivitātes sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās un valsts iestādēs. Energoefektivitātes sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana, klimata pārmaiņu  un Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK noteikto energoefektivitātes mērķu sasniegšana.

 

Energoefektivitātes likums uzliek par pienākumu republikas pilsētu pašvaldībām ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu. Novadu pašvaldības, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, un valsts tiešas pārvaldes iestādes, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmetru vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ievies energopārvaldības sistēmu.

 

Lai izpildītu Energoefektivitātes likuma prasības, pašvaldībai vai valsts tiešās pārvaldes iestādei jāziņo Ekonomikas ministrijai saskaņā ar 2016. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”.


 

Prasības pašvaldībām: Prasības valsts iestādēm:

 

Biežak uzdotie jautājumi:

 

J: Tiek plānots ieviest energopārvaldības sistēmu novada pašvaldībā, vai šī sistēma ir kaut kādā veidā jāsertificē?

A: Nē, Energoefektivitātes likums uzliek par pienākumu energopārvaldības sistēmu sertificēt tikai republikas pilsētu pašvaldībām. Uzzināt vairāk…

 

Nolūkā dalīties ar labās prakses piemēriem Ekonomikas ministrija apkopo informāciju par pašvaldībām un valsts iestādēm, kuras ieviesušas energopārvaldības sistēmu.

 

Liepāja ir pirmā republikas pilsēta Latvijā, kura ieviesusi energopārvaldības sistēmu un to sertificējusi atbilstoši ISO 50001:2011 standartam. Lai izlasītu Liepājas domes preses relīzi par energopārvaldības sistēmas sertificēšanu spiest šeit.

Lapas informācija atjaunota:    23-11-2016