Pašvaldības un valsts iestādes

2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums (turpmāk – Likums), ar kuru Latvijā tiek ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasības.

 

Likums paredz energopārvaldības sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās un valsts iestādēs – republikas pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts, savukārt novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, kā arī valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 m2 vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ir obligāts pienākums ieviest energopārvaldības sistēmu, sertificēšanas izvēli atstājot savā pārziņā. Dokumenti, kas apliecina energopārvaldības sistēmas ieviešanu, uzskaitīti Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 4. pielikumā.

 

Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbības efektivitāti un ietaupīt resursus, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.

 

Lai izpildītu Energoefektivitātes likuma prasības, pašvaldībai vai valsts tiešās pārvaldes iestādei jāziņo par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Ekonomikas ministrijai saskaņā ar MK noteikumu Nr. 668 3. pielikumu.

 

Metodiskie norādījumi energopārvaldības sistēmas ieviešanai

 

Prasības pašvaldībām: Prasības valsts iestādēm:

 

Nolūkā dalīties ar labās prakses piemēriem Ekonomikas ministrija apkopo informāciju par pašvaldībām un valsts iestādēm, kuras ieviesušas energopārvaldības sistēmu.

 

Liepāja ir pirmā republikas pilsēta Latvijā, kura ieviesusi energopārvaldības sistēmu un to sertificējusi atbilstoši ISO 50001:2011 standartam. 2016. gada noslēgumā arī Daugavpils pilsētas pašvaldība saņēmusi sertifikātu, kas apliecina energopārvaldības sistēmas darbības atbilstību standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām. 2017. gada martā energopārvaldības sertifikātu saņēmusi arī Jelgavas pašvaldība – pēc pašvaldības prognozēm, sistēma ļaus ieekonomēt vairāk nekā 1000 MWh enerģijas gadā. Energopārvaldība netiek ieviesta tikai tāpēc, lai nodrošinātu Energoefektivitātes likuma prasību izpildi – to apliecina Smiltenes novada pašvaldība, kas 2016. gada beigās brīvprātīgi ieviesusi energopārvaldības sistēmu.

 

Pašvaldību un valsts tiešās pārvaldes iestāžu saraksts, kas ieviesušas energopārvaldības sistēmu uz 16.11.2018.
 

Biežāk uzdotie jautājumi
 

Preses relīzes un labās prakses piemēri:

 

Pašvaldībām un Vidzemes slimnīcai degsmes netrūkst – pašu spēkiem uzraksta Enerģijas rīcības plānus

Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns

Viesītes novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam

Jelgavas novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam

Jūrmalā ieviesta starptautiski akreditēta energopārvaldības sistēma

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2011 standartam

Liepājā ieviesta un sertificēta starptautiski akreditēta energopārvaldības sistēma

Daugavpils pilsētas pašvaldība saņem energopārvaldības sistēmas sertifikātu

Prasmīga energopārvaldība ļauj ietaupīt (Smiltenes Novada Domes Vēstis)

Energopārvaldības sistēmas ieviešana Jelgavai izmaksājusi ap 16 000 eiro

 
Lapas informācija atjaunota:    23-11-2018