Energoefektivitātes nodevas atgūšana

Ar 2019.gada 25.aprīļa likumu “Grozījums Energoefektivitātes likumā” Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumi papildināti ar 10.1, 10.2, 10.3 un 10.4. punktu.

 

Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 10.1 un 10.3 punktā noteikts, ka lielajam elektroenerģijas patērētājam, kurš nav ievērojis šā likuma pārejas noteikumu 10.punktā minēto termiņu un ir vai nav samaksājis energoefektivitātes nodevu, kas tam aprēķināta un piemērota ar Ekonomikas ministrijas lēmumu, ir tiesības uz komercdarbības atbalstu energoefektivitātes nodevas atvieglojuma, atbrīvojuma vai atmaksas veidā, ja tas līdz 2019.gada 15.maijam izpilda šā likuma 12.panta otrajā, trešajā vai piektajā daļā minētos pienākumus.

 

Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 10.punktā noteikts, ka šā likuma pārejas noteikumu 10.1 punktā un 10.3 punktā minēto komercdarbības atbalstu lielajam elektroenerģijas patērētājam piešķir Ministrija de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvo aktu nosacījumus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

 

Tādējādi komersanti, kas ir saņēmuši lēmumus par energoefektivitātes nodevu, ir tiesīgi vērsties Ministrijā ar attiecīgu iesniegumu par de minimis  atbalsta piešķiršanu, balstoties uz kuru Ekonomikas ministrija vērtēs iespēju atbrīvot komersantu no energoefektivitātes nodevas samaksas.

 

­

Iesnieguma satura paraugs

 

Iesniegumam jābūt pievienotai de minimis veidlapai - Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikums.

vai

de minimis veidlapai -  Ministru kabineta 2015. gada 29. septembris noteikumi Nr. 557 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē”

vai

de minimis veidlapai - Ministru kabineta 2014. gada 29.septembris  noteikumi Nr. 558 „ De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē”

 

Komentāri par veidlapas aizpildīšanu.

 

Ar papildu informāciju par de minimis atbalsta nosacījumiem var iepazīties rokasgrāmatā

Lapas informācija atjaunota:    12-06-2019