Lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji

2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums (turpmāk – Likums), ar kuru Latvijā tiek ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasības.
 

Lielie uzņēmumi

Likuma 10. pants paredz lielajiem uzņēmumiem pienākumu veikt regulāru energoauditu vai ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu vai vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumu, kas nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa kontroli un samazināšanu.

Lielais uzņēmums saskaņā ar Likumu ir komersants, pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro.

Lielo uzņēmumu sarakstu katru gadu līdz 1. decembrim izveido Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP), izmantojot uzņēmuma pēdējā apstiprinātā pārskata perioda datus. Uzņēmums tiek iekļauts lielo uzņēmumu sarakstā, ja tas divos pārskata periodos pēc kārtas atbilst lielā uzņēmuma kritērijiem.

 

Lielo uzņēmumu pienākumi:

  • jāveic energoaudits vai jāievieš un jāsertificē energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēma ar papildinājumu. Uzņēmumiem, pirmais energoaudits atbilstoši Likuma 10. panta piektajai daļai ir jāveic gada laikā pēc uzņēmuma iekļaušanas lielo uzņēmumu sarakstā – attiecīgi 2016. gada Lielo uzņēmumu sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem noteiktais termiņš ir 2017. gada 1. decembris;
  • jāpaziņo Ekonomikas ministrijai par energoaudita veikšanu, energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēmas ieviešanu un sertificēšanu un jānorāda vismaz trīs energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot formu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 5. pielikumu;
  • katru gadu jāiesniedz Ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 668 2. pielikumu;
  • līdz 2020. gada 1. aprīlim jāievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi.

 

2018.gada lielo uzņēmumu saraksts (izveidots pēc CSP iesniegtajiem uzņēmumu pārskatiem par 2016.-2017.gadu). UZMANĪBU – saraksts precizēts 12.04.2019.!

 

2017. gada lielo uzņēmumu saraksts (izveidots pēc CSP iesniegtajiem uzņēmumu pārskatiem par 2015.–2016. gadu).

 

2016. gada lielo uzņēmumu saraksts (izveidots pēc CSP iesniegtajiem uzņēmumu pārskatiem par 2014.–2015. gadu).

 

 


Prasības lielajiem uzņēmumiem:

 

Lielie elektroenerģijas patērētāji

Likuma 12. pants paredz lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmu, papildināt un sertificēt esošu vides pārvaldības sistēmu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu, vai regulāri nodrošināt uzņēmuma energoauditu.

 

Lielais elektroenerģijas patērētājs ir komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas. Lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstu katru gadu nodrošina sistēmas operators atbilstoši komersantu ikgadējiem enerģijas galapatēriņa datiem.

 

Lielā elektroenerģijas patērētāja pienākumi:

  • jāievieš un jāsertificē energopārvaldības sistēma, jāpapildina un jāsertificē esoša vides pārvaldības sistēma, vai jāveic energoaudits līdz 2018. gada 1. aprīlim;
  • jāpaziņo Ekonomikas ministrijai par energoaudita veikšanu, energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēmas ieviešanu un sertificēšanu un jānorāda vismaz trīs energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi, aizpildot formu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 668 5. pielikumu.
  • katru gadu jāiesniedz Ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 668 2. pielikumu;
  • līdz 2022. gada 1. aprīlim jāievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi.
     

SVARĪGI!

Ja lielais elektroenerģijas patērētājs atbilst lielā uzņēmuma kritērijiem, tam piemērojamas Likuma prasības attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem.

 

ELEKTROENERĢIJAS BILANCE

 

Pamatojoties uz Energoefektivitātes likuma 13.panta trešo daļu, ir izdoti Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumi Nr.202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas un kontroles kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.202), kas paredz energoefektivitātes nodevas piemērošanu lielajam elektroenerģijas patērētājam, ja netiek izpildītas Energoefektivitātes likumā noteiktās prasības.

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.202 4.punktu gadījumos, kad lielais elektroenerģijas patērētājs elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem, lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, iesniedzot Ekonomikas ministrijā energoauditora apstiprinātu energobilanci.

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.202, energoefektivitātes nodevu piemēro lielajiem elektroenerģijas patērētājam, ņemot vērā tā elektroenerģijas patēriņu. Līdz ar to informāciju par apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu var sagatavot kā elektroenerģijas bilanci.

 

Elektroenerģijas bilanci var apstiprināt uzņēmumu energoauditors vai neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, ievērojot Energoefektivitātes likuma 9.panta pirmajā daļā  noteikto un Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumu Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” 11., 14. un 17.punkta un 13.1.apakšpunkta prasības, ciktāl tās attiecas uz elektroenerģijas patēriņu uzņēmumā un citos patērētājos attiecībā uz energoaudita  veikšanas nosacījumiem.

 

Elektroenerģijas bilance jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 31.janvārim. Ekonomikas ministrija iesniegto informāciju izvērtēs un ņems vērā, veicot energoefektivitātes nodevas aprēķinu.

 

Elektroenerģijas bilancē jānorāda elektroenerģijas patēriņa sadalījums, norādot informāciju atbilstoši šādai formai. (Aktualizēta 2019.gada janvārī, iekļaujot prasību uzrādīt apakšlietotāju reģistrācijas numuru)

 

SVARĪGI!

 

Iesniegto elektroenerģijas bilanci Ekonomikas ministrija atbilstoši Noteikumu Nr. 202 8. punktam izvērtēs pirms lēmuma par energoefektivitātes nodevas piemērošanu lielajam elektroenerģijas patērētājam. Lēmums par energoefektivitātes nodevas piemērošanu Ekonomikas ministrijai jāpieņem un lielajam elektroenerģijas patērētājam jāpaziņo līdz attiecīgā gada 1. aprīlim.

 

Ja lielais elektroenerģijas patērētājs nodod elektroenerģiju apakšlietotājiem, bilance jāiesniedz katru gadu.

 

Ja iesniegtajā bilancē norādītais lielā elektroenerģijas patērētāja pašpatēriņš nepārsniedz 500 MWh, tad uz to netiek attiecinātas  Energoefektivitātes likuma prasības un energoefektivitātes nodeva netiek piemērota.

 

Noteiktās prasības un nodeva netiek piemērota tikai par laika periodu, par kuru iesniegta bilance. 

 

Ja iesniegtajā bilancē  ir norādīts apakšlietotājs, kura elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh, tad konkrētajam apakšlietotājam ir jāizpilda Energoefektivitātes likuma prasības gada laikā no bilances apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. janvārim.

 

 

 

Prasības lielajiem elektroenerģijas patērētājiem:


 
Biežāk uzdotie jautājumi
 
Publikācijas par obligātajiem energoauditiem:

Dienas bizness: Energoaudits var palīdzēt ietaupīt lielas naudas summas 

CEMEX: CEMEX saņēmis energovadības sistēmas sertifikātu

Dienas bizness: Pašmāju DUS tīkls pārmaiņu vējos

Zemgales ziņas: Sakārtojot energosaimniecību, samazina izmaksas par elektroenerģiju

Lapas informācija atjaunota:    26-09-2019