Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Baltijas Ministru Padomes premjerministru tikšanās laikā 2016. gada 9. decembrī Rīgā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas premjerministri parakstīja deklarāciju par reģionālā gāzes tirgus izveidi ar mērķi līdz 2020. gadam izveidot vienotu un reģionālu Baltijas valstu gāzes tirgu. Parakstot šo deklarāciju, arī Baltijas valstu premjerministri atzinuši, ka reģionālais gāzes tirgus veicinās ekonomisko attīstību reģionā, sniedzot labumu visiem gāzes patērētājiem, nodrošinot konkurētspējīgu gāzes cenu un augstas kvalitātes pakalpojumus.
 

Baltijas Ministru prezidentu deklarācija par reģionālā gāzes tirgus attīstību.  

Declaration of the Baltic Prime Ministers on Regional Gas Market Development.

 

Politikas plānošanas dokumenti

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129/ Ziņojums)

Pielikumi.
 

Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai (latviski), (angliski)
 

Likumi

Enerģētikas likums

Elektroenerģijas tirgus likums

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums

Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

  

MK noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 459 Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 336 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma””

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 341 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma"”

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 335 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 "Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma"”

Ministru kabineta 2016. gada 4. oktobra noteikumi Nr. 650 Prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā

Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1521 "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu"

Ministru kabineta noteikumi Nr.573 Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus". Zaudēja spēku ar grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.759 "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" (angļu val.)

Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1112 "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu" (angļu val.)

Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumi Nr.476 "Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai"

Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.322 "Noteikumi par pārvades sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu"

Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumi Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”

Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta noteikumi Nr.486 “Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam”

 

Paraugnolikumi

Paraugnolikums valsts pārvaldes iestāžu elektroenerģijas iepirkumam

 

SPRK dokumenti

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem 

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika

Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē

Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem

Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu

Noteikumi par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu

Tīkla kodekss 

Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi 

Noteikumi par kārtību, kādā energoapgādes komersants nodrošina lietotājiem publisku pieeju komersanta finanšu informācijai

Noteikumi par prasībām elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarībai

Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem

Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

Dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika

 

ES dokumkenti
Direktīvas un Regulas gāzei

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas

713/2009 - Ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

715/2009 - Par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšānu

1227/2011 - Par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību

994/2010 - Par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes direktīvas 2004/67/EK atcelšanu

347/2013 - Ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009

1316/2013 - Ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 - regula
 

Eiropas Komisijas deleģētās Regulas

2016/89 - Ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013

1348/2014 - Par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību
2017/459 (2009. gada 16. marts) - Ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013

2017/460 (2017. gada 16. marts) - Ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām

 

 

Direktīvas

2009/73/EK - Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu

2012/27/ES - Par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK

 

Direktīvas un Regulas elektrībai

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas

713/2009 - Ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

714/2009 - Par nosacījumiem attiecībā  uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu

1227/2011 - Par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību

347/2013 - Ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009

1316/2013 - Ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010
 

Eiropas Komisijas deleģētās Regulas

543/2013 - Par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 714/2009 I pielikuma grozīšanu

2016/89 - Ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013

1348/2014 - Par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību

1222/2015 - Ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas

2016/631 - Ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām

2016/1388 - Ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu

2016/1447 - Ar ko izveido tīkla kodeksu par tīkla pieslēguma prasībām, kuras piemērojamas augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem

 

Direktīvas

2009/72/EK - Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu

2012/27/ES - Par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK

2009/28/EK - Par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK
 

Deklarācijas

Deklarācija par Baltijas valstu enerģijas piegāžu drošību

Declaration on Energy Security of Supply of the Baltic States.

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2019