Latvijas Būvniecības padome atbalsta stingrāku atbildības noteikšanu būvniecības procesā

30-08-2019

Latvijas Būvniecības padome (turpmāk – Padome) 2019. gada 29. augusta sēdē, kurā piedalījās arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, pauda atbalstu Ekonomikas ministrijas virzītajiem grozījumiem Būvniecības likumā. Grozījumi paredz pilnveidot būvniecības procesa dalībnieku atbildības ietvaru un atbildības robežas, nodalot juridiskās personas un sertificēto būvspeciālistu atbildību, kā arī precīzi nosakot būvniecību uzraugošo institūciju kompetenci.

 

Tāpat likumprojekts paredz nostiprināt “klusēšanas-piekrišanas” principu būvniecības administratīvajā procesā, mazinot birokrātiju un samazinot laiku, kas ir nepieciešams būvniecības ieceres saskaņošanai un akceptēšanai.

 

Esmu gandarīts par Padomes sniegto novērtējumu Ekonomikas ministrijas un nozares organizāciju kopīgajam darbam. Izstrādātais likumprojekts jēgpilni risina virkni sasāpējušo problēmu, tai skaitā nostiprina katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību par savu darbu un šī darba kvalitāti. Tas atstās pozitīvu ietekmi uz kopējo būvniecības procesa kvalitāti, paātrinās būvniecības ieceres akceptēšanu, kā arī dos skaidru signālu investoriem par ieguldījumu aizsardzību un investīciju klimata uzlabojumiem,” pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Vienlaicīgi Padome aicināja Ekonomikas ministriju līdz gada beigām pilnveidot Būvniecības likuma regulējumu, lai nodrošinātu ātru un procesa ziņā vienkāršu būvniecības rezultātā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ieviešot jaunu jēgpilnu būvniecības obligāto apdrošināšanu.

 

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

 

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē ik pēc trim gadiem, līdz attiecīgā gada 1. novembrim.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    30-08-2019