“Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”.

 

Projekta “Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” (turpmāk – Projekts) virsmērķis ir nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu EM resorā – Ekonomikas ministrijā, Būvniecības valsts kontroles birojā, Konkurences padomē, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, uzlabot pamatdarbības procesu elektronizācijas līmeni.

 

Projekta virsmērķi iecerēts sasniegt veicot darbības, lai resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) centralizācijas ietvaros unificētu un standartizētu IKT lietojumus un infrastruktūru, samazinātu IKT uzturēšanas un administrēšanas izmaksas un veicinātu iestāžu informācijas aprites vienotību, caurskatāmību un pieejamību. Izveidojot Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) pakalpojumu “EM resora vienota darba vieta”, EM, Būvniecības valsts kontroles birojā (turpmāk – BVKB), Konkurences padomē (turpmāk – KP), Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk – PTAC) un Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (turpmāk – LIAA) tiks izveidotas vienotas darba vietas, nodrošinot arī vairākus darbvirsmu virtualizācijas risinājumus, uzlabojot darba vietu uzturēšanas efektivitāti.

 

Sistēmu administrēšanas, uzturēšanas un lietotāju atbalsta efektivitāti sekmēs tehnoloģiski viendabīgu un lietderīgā mērā integrētu IT infrastruktūras, atbilstošu pakalpojuma līmeņu nodrošināšana un lietojumprogrammatūras arhitektūras risinājumu ieviešana, pakāpeniski ar tiem aizstājot sadrumstalotos atsevišķos resora IKT risinājumus.

 

Bez iepriekš minētā Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti 11 publiskās pārvaldes darbības procesi un publicētas 10 atvērto datu kopas, kā arī īstenoti informatīvie pasākumi, veicinot Projekta datu kopu atkalizmantošanu.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši un finansējuma kopējais apjoms ir EUR 2 500 000,00.

 

Sekmīgai projekta realizācijai tika noslēgta vienošanās ar SIA “Analytica” (turpmāk – Konsultanti) par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumu sniegšanu projekta vadības grupai, kā arī vienota risinājuma arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrādē. Saskaņā ar noslēgto vienošanos Konsultants šā gada maijā ir veiksmīgi pabeidzis informācijas savākšanu un apkopošanu jeb analīzes posmu un Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi analīzes posma nodevumu ar nodošanas pieņemšanas aktu.

 

Konsultants sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Projekta sadarbības partneriem aktīvi turpina darbu detalizācijas posmā, kuru plānots pabeigt līdz 2019.gada septembrim. Detalizācijas posma rezultātā tiks izstrādāti biznesa procesi un biznesa procesu specifikācijas, programmatūras izstrādes/pielāgošanas, IKT infrastruktūras centralizācijas tehniskās specifikācijas, veikts projekta risku izvērtējums u.c. aktivitātes.

 

Kontaktpersona:

Andriāns Jankovskis

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks –

informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

Andrians.Jankovskis@em.gov.lv

Tālrunis: 67013246

Lapas informācija atjaunota:    11-07-2019