Konkurētspējas veicināšana

 

Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

1.kārta un 2.kārta

Pasākuma pirmās atlases kārtas mērķis ir veicināt apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos.

Pasākuma otrās atlases kārtas mērķis ir veicināt tautsaimniecības nozarēs viedās specializācijas jomās vai apstrādes rūpniecībā darbojošos komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot ražošanas ēku izveidi reģionos.

Atbalstu sniedz CFLA.
Vairāk informācijas:
1.kārta un 2.kārta

 

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies.

Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskas personas (idejas autorus), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām (atbalsts komersantu pirmsinkubācijai un inkubācijai).

Atbalstu sniedz LIAA.
Vairāk informācijas.

 

Informācija par biznesa inkubatoru operatoru atlasi un vērtēšanas kritērijiem atrodama šeit.

 

Pieteikumu pieņemšana: 2020.g. 1.-20.septembrī.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Pasākuma mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, kā arī veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un īstenot tūrisma attīstības valsts politiku.

Atbalstu sniedz LIAA.
Informācija par atlasi un vērtēšanas kritēriji atrodama šeit.

Akcelerācijas fondi

Akcelerācijas fondu mērķis ir sekmēt  saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot akcelerācijas (t.i., veicināšanas, stimulēšanas, attīstīšanas, paātrināšanas) pakalpojumus un finansējumu uzņēmējdarbības projektiem, kas paredz tehnoloģiskos vai rūpnieciskos neizdošanās riskus.
Akcelerācijas fondu ietvaros pasākuma gala labuma guvēji ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Atbalstu sniedz finanšu starpnieki:

Vairāk informācijas.

 

 

Finanšu starpnieku atlasi nodrošina Altum. Šeit pieejama informācija par atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

Sēklas un sākuma kapitāla fondi Sēklas un sākuma kapitāla fonda mērķis ir sekmēt komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi, attīstību un konkurētspēju, sniedzot sēklas kapitāla, sākuma kapitāla ieguldījumu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

Atbalstu sniedz finanšu starpnieks Expansion capital AIFP.

 

Finanšu starpnieku atlasi nodrošina Altum. Šeit pieejama informācija par atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

 
Izaugsmes kapitāla fondi Izaugsmes kapitāla fonda mērķis ir sekmēt komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi, attīstību un konkurētspēju, sniedzot  izaugsmes kapitāla ieguldījumu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

Atbalstu sniedz finanšu starpnieki:

 

Finanšu starpnieku atlasi nodrošina Altum. Šeit pieejama iInformācija par atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

Paralēlie aizdevumi Pasākuma mērķis ir sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu paralēlā aizdevuma veidā, izsniedzot aizdevumu kopā ar kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības finansējumu, kas paredzēts ilgtermiņa investīcijām.

Atbalstu sniedz Altum.

Vairāk informācijas.

Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt saimnieciskās darbības veicēju iespēju saņemt finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai ar investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Atbalstu sniedz Altum.

Vairāk informācijas par mikrokreditēšanu un aizdevumiem biznesa uzsācējiem.

Aizdevumu garantijas

Aizdevumu garantiju mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību uzņēmumu attīstībai, nodrošinot papildus nodrošinājumu (garantijas) komercbanku sniegtajiem finanšu pakalpojumiem.
Aizdevumu garantijas pieejamas  gan mikro, mazajam un vidējiem gan arī lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem.

Atbalstu sniedz Altum.

Vairāk informācijas.

Eksporta kredītu garantijas Eksporta kredītu garantiju instrumenta mērķis ir nodrošināties pret ārvalstu darījumu partnera  maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas riskiem  atlikto maksājumu gadījumos, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējuma saņemšanai.

Atbalstu sniedz Altum.

Vairāk informācijas.

Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi Nodrošināt finansējumu saimnieciskās darbības veicēju attīstībai, tādējādi veicinot Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību

Atbalstu sniedz Altum.

Vairāk informācijas.

Instrumenta mērķis ir nodrošināt atbalstu granta veidā MVU finansējuma piesaistei biržā, emitējot akcijas vai parāda vērstpapīrus.

Atbalstu sniedz CFLA.

Šeit pieejama informācija par atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

Klasteru programma Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju savstarpējo sadarbību, tādējādi palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā.

Atbalstu sniedz CFLA.

Šeit pieejama informācija par 1.atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

* Programmu atlašu vērtēšanas kritēriji pieejami arī ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī.

 

Vairāk informācijas par atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un eksporta veicināšanai lūdzam skatīt labsoflatvia.com

Lapas informācija atjaunota:    01-09-2020