Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšana

 

Nosaukums

Plānotais/faktiskais projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums

Statuss

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

II projektu pieteikumu atlases kārta plānota
2019. gada 1. ceturksnī

Sīkāka informācija par projektu alases I kārtu

Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators 01.12.2016.

Informāciaja: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/3-1-1-6-regionalie-biznesa-inkubatori-un-radoso-industriju-inkubators

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Ir noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 

Atlase noslēgusies

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-2-1-2
Klasteru programma 2016.gada 2.ceturksnis Apstiprināts
Finanšu instrumentu horizontālie Ministru kabineta noteikumi  Līgums starp Attīstības finanšu institūciju Altum un Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru noslēgts 2016.gada 8.jūnijā

Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai'"

Akcelerācijas fondi Finansējums pieejams kopš 2018. gada pie trīs akcelerācijas fondiem:
  • Buildit Latvia,
  • Commercialization Reactor Fund,  
  • Overkill Ventures.

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”

Sēklas un sākuma kapitāla fondi

Finansējums pieejams pie diviem sēkas un sākuma kapitāla fondiem:
  • SIA “AIFP Imprimatur Capital Fund Management”,
  • SIA EXPANSION CAPITAL AIFP".
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

Izaugsmes kapitāla fondi

Finansējums pieejams pie Izaugsmes kapitāla fonda “ZGI-4” Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"
Paralēlie aizdevumi Atbalsts pieejams no 08.06.2016. Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem

Atbalsts pieejams no 08.06.2016.

2016.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”
Aizdevumu garantijas Atbalsts pieejams no 08.06.2016. Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumi Nr.997 “Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”

Eksporta kredītu garantijas

Īstermiņa eksporta kredītu garantijas  ir pieejamas no 01.11.2016., vidēja un ilgtermiņa – plānotas 2017.gada 3.cet.

2016.gada 20.decembra MK noteikumi Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredītu garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"


2017.gada 30.maija MK noteikumi Nr.290 "Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem"

 

Lapas informācija atjaunota:    10-01-2019