SOLVIT

Tā kā Apvienotā Karaliste paziņoja par savu vēlmi izstāties no ES, tad gadījumā, ja vienošanās starp ES un Apvienoto Karalisti netiks panākta, visi ES primārie un sekundārie tiesību akti, tajā skaitā Eiropas Komisijas 2013.gada 17.septembra ieteikums par principiem, kas reglamentē SOLVIT (C (2013) 5869), uz Apvienoto Karalisti vairs nebūs piemērojami no izstāšanās dienas. Tas nozīmē, ka Apvienotās Karalistes SOLVIT centrs no izstāšanās brīža tiks izslēgts no SOLVIT tīkla. Attiecīgi visas atvērtās SOLVIT lietas, kurās ir iesaistīta Apvienotā Karaliste, tiks pārtrauktas un paliks neatrisinātas. Turpmāk Eiropas Ekonomiskas zonas (EEZ) valstu, tostarp Latvijas, pilsoņiem un uzņēmumiem būs jārisina problēmas nepastarpināti ar Apvienotās Karalistes nacionālajām iestādēm un otrādi.

 

2019.gada sākumā SOLVIT datubāzē ir reģistrētas 234 atvērtas lietas, kurās ir iesaistīta Apvienotā Karaliste:

  • 136 lietas, kas saistītas ar Apvienotās Karalistes pilsoņu problēmām citās ES dalībvalstīs (uz Latviju neviena no šīm lietām neattiecas) un
  • 98 lietas, kas ietver sūdzības no ES pilsoņiem par Apvienotās Karalistes iestādēm, tai skaitā 1 Latvijas pilsoņa sūdzība.

 

Par SOLVIT centru

 

SOLVIT centrs ir Eiropas Komisijas un dalībvalstu izveidots alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. Tā darbību nodrošina visu ES dalībvalstu un Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas valsts pārvaldes iestādes. SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

 

SOLVIT centrs risina problēmas, kuras radušās saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, preču savstarpējo atzīšanu, brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā arī citām sūdzībām, ja tās ir saistītas ar kādas valsts iestādes rīcību, ja nav ievērotas iedzīvotāja vai uzņēmuma ES tiesības, pārkāpums noticis citā ES dalībvalstī.

 

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar Latvijas SOLVIT centru (e-pasts: solvit@em.gov.lv; tālrunis: 67013075).

Lapas informācija atjaunota:    19-06-2019