Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona Līdzdalības
termiņš

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” pasākumu ieviešanai”

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.lv

67013044

03.12.2019

Agregatoru noteikumi

Inese Karpoviča

Inese.Karpovica@em.gov.lv

 67013192

22.11.2019

“Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis” 

 

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

67013066

18.11.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”

Elīna Pētersone

elina.petersone@em.gov.lv

67013003

19.11.2019

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Vita Soļonova

Vita.Solonova@em.gov.lv

67013171

 

07.11.2019

"Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija""" 

Marija Vīksna 

Marija.Viksna@em.gov.lv

67013140

25.10.2019

Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai

Ieva Začeste

Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

67366897

24.10.2019

"Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr. 179 “ Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem."

 

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

67013236

23.10.2019

 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""

Marija Vīksna

Marija.Viksna@em.gov.lv

67013140

 

23.10.2019

Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā

Karina Truhanova

karina.truhanova@em.gov.lv

67013006

07.11.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

Jānis Siliņš, Janis.Silins@em.gov.lv

67013005

11.10.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Vita Soļonova

Vita.Solonova@em.gov.lv

67013171

10.10.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

Jānis Siliņš

Janis.Silins@em.gov.lv

67013005

08.112019

„Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi””” 

Guna Piliņa, 

Guna.Pilina@csb.gov.lv

67366773

17.09.2019

Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” 

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

04.09.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” 

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

04.09.2019

„Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” 

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

04.09.2019

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā” 

Andris Lazarevs

Andris.Lazarevs@em.gov.lv

67013035

13.09.2019.

“Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā”

Anda Stiebre

Anda.Stiebre@em.gov.lv

67013019

09.09.2019

“Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

Precizēto projekta redakciju skatīt šeit.

Andris Mālnieks

andris.malnieks@em.gov.lv

67013086

22.08.2019

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”"

Līga Mičule

Liga.Micule@em.gov.lv

67013030

12.08.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

Andris Mālnieks

andris.malnieks@em.gov.lv

67013086

08.08.2019


 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    19-11-2019