Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona Līdzdalības
termiņš

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

Jānis Siliņš

Janis.Silins@em.gov.lv

67013005

27.09.2019

Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” 

Arnis Latišenko 

Arnis.Latisenko@em.gov.lv

67013230

20.09.2019

 

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumos Nr. 632 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums”

Arnis Latišenko 

Arnis.Latisenko@em.gov.lv

67013230

20.09.2019

„Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi””” 

Guna Piliņa, 

Guna.Pilina@csb.gov.lv

67366773

17.09.2019

Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” 

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

04.09.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” 

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

04.09.2019

„Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” 

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

04.09.2019

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā” 

Andris Lazarevs

Andris.Lazarevs@em.gov.lv

67013035

13.09.2019.

“Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā”

Anda Stiebre

Anda.Stiebre@em.gov.lv

67013019

09.09.2019

“Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

Precizēto projekta redakciju skatīt šeit.

Andris Mālnieks

andris.malnieks@em.gov.lv

67013086

22.08.2019

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”"

Līga Mičule

Liga.Micule@em.gov.lv

67013030

12.08.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

Andris Mālnieks

andris.malnieks@em.gov.lv

67013086

08.08.2019


 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    18-09-2019