Padomes nolikums

Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr.373 „Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai” 14.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija), gadījumos, kad nodokļu maksātājam (turpmāk – iesniedzējs) vai Valsts ieņēmumu dienestam rodas neskaidrības (strīdi) par nodokļa maksātāja pētniecības un attīstības projekta dokumentācijā (turpmāk – projekts) iekļauto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām, nodrošina projektā iekļauto darbību novērtēšanu un attiecīga rekomendējoša rakstura atzinuma sagatavošanu par projektā iekļauto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām (turpmāk – atzinums) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.373 „Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.373).
 

2. Komisijas nolikums ir saistošs komisijas locekļiem, komisijas sekretariātam, novērtēšanas procesā pieaicinātajiem Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem (turpmāk – pieaicinātie pārstāvji) un pieaicinātajiem attiecīgās jomas ekspertiem (turpmāk – eksperts).
 

II. Komisijas locekļu, pieaicināto pārstāvju un ekspertu atbildība un pienākumi

 

3. Komisijas sastāvu apstiprina ar ekonomikas ministra rīkojumu.
 

4. Komisijas locekļi ir atbildīgi par projekta objektīvu un savlaicīgu izvērtēšanu, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr.373 ietvertos jauna produkta un tehnoloģijas definīcijas skaidrojumus, kā arī pētniecības un attīstības darbības atbilstības un novērtēšanas prasības.
 

5. Ja Komisijas loceklim saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” rodas interešu konflikts saistībā ar novērtējamo projektu, minētais komisijas loceklis nav tiesīgs piedalīties šīs projekta izskatīšanā un novērtēšanā. Ja ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta komisijas locekļa objektivitāte un neitralitāte saistībā ar vērtējamo projektu, komisijas locekļa pienākums ir atteikties no šīs projekta izskatīšanas un novērtēšanas. Komisijas locekļa pienākums ir nekavējoties par to rakstiski informēt komisijas sekretariātu.
 

6. Eksperta pienākumi un atbildība noteikta līgumā par atzinuma sniegšanu par projektā ietverto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām.
 

7. Komisijas locekļi, komisijas sekretariāta darbinieki, pieaicinātie pārstāvji un eksperti nedrīkst izpaust personām, kuras nav komisijas locekļi, komisijas sekretariāta darbinieki, pieaicinātie pārstāvji un eksperti, jebkādu informāciju vai dokumentus, kuri tiem ir kļuvuši pieejami vai zināmi no komisijai iesniegtā projekta.
 

8. Komisijas locekļi pirms darba uzsākšanas komisijā paraksta Objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājumu (1.pielikums). Pieaicinātie pārstāvji un eksperti Informācijas neizpaušanas apliecinājumu (2.pielikums) paraksta pirms katra iesniegtā projekta izskatīšanas.
 

III. Komisijas darba organizācija

 

9. Komisijas sēdes notiek Ekonomikas ministrijas telpās Rīgā, Brīvības ielā 55.
 

10. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas priekšsēdētāja un komisijas priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā viņu pienākumus pilda no komisijas locekļu vidus ievēlēts komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
 

11. Komisijas darba tehnisko organizāciju nodrošina komisijas sekretariāts, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.373, komisijas nolikumu un komisijas priekšsēdētāja dotajiem uzdevumiem. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments. Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vadītājs nosaka atbildīgo darbinieku sekretāra funkciju pildīšanai.
 

12. Komisijas sēdes sasauc ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pēc projekta saņemšanas. Informāciju par saņemtajiem projektiem komisijas sekretariāts nosūta komisijas locekļiem elektroniski uz to norādītajām elektroniskā pasta adresēm.
 

13. Komisijas sekretariātam ir tiesības organizēt elektronisko lēmumu pieņemšanu un saskaņošanu, ja komisijas locekļiem elektroniski nosūtāmā informācija nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.
 

14. Komisijas sekretārs vismaz piecas darba dienas pirms komisijas sēdes paziņo komisijas locekļiem un pieaicinātajiem pārstāvjiem komisijas sēdes norises laiku un darba kārtību, nosūtot informāciju uz to norādītajām elektroniskā pasta adresēm. Ja uz komisijas sēdi tiek uzaicināts projekta iesniedzējs un eksperts, komisijas sekretariāts informāciju par komisijas sēdes norises laiku un attiecīgo izskatāmo jautājumu vismaz piecas darba dienas pirms komisijas sēdes nosūta attiecīgā projekta iesniedzējam un ekspertam, kurš piesaistīts attiecīgā projekta novērtēšanā.
 

15. Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks var ierosināt sasaukt komisijas ārkārtas sēdi, par kuru komisijas sekretārs vismaz vienu darba dienu pirms komisijas ārkārtas sēdes paziņo, nosūtot informāciju uz komisijas locekļu norādītajām elektroniskā pasta adresēm un informējot pa tālruni.
 

16. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no komisijas locekļiem. Komisijas sēdes ir slēgtas.
 

17. Ja komisijas loceklis nevar piedalīties komisijas sēdē, viņš par to informē komisijas sekretāru vismaz divas darba dienas pirms plānotās komisijas sēdes (ārkārtas komisijas sēdes gadījumā – nekavējoties), nosūtot paziņojumu uz komisijas sekretāra elektroniskā pasta adresi (petnieciba@em.gov.lv).
 

18. Ja komisijas sekretārs ir saņēmis informāciju, ka vairāk kā puse komisijas locekļu nepiedalīsies nozīmētajā komisijas sēdē, tas informē pārējos komisijas locekļus un citas uz komisijas sēdi uzaicinātās personas par komisijas sēdes atcelšanu, nosūtot informāciju uz to norādītajām elektroniskā pasta adresēm.
 

19. Komisijas locekļi, pieaicinātie pārstāvji un eksperts iepazīstas ar projektu līdz komisijas sēdes sākumam. Ar projektu var iepazīties Ekonomikas ministrijas telpās.
 

20. Projekta pirmreizējā izskatīšanā komisijas locekļi izvērtē nepieciešamību projekta novērtēšanai un atzinuma sagatavošanai piesaistīt attiecīgās jomas ekspertu.
 

21. Ja komisijas locekļi projekta pirmreizējā izskatīšanā vienojas par nepieciešamību projekta novērtēšanā un atzinuma sagatavošanā piesaistīt ekspertu, komisijas sekretariāts attiecīgi par to informē ekspertu, norādot termiņu, kādā sniedzams atzinums. Komisijas sekretariāts nākamo komisijas sēdi sasauc pēc eksperta atzinuma saņemšanas. Eksperta piesaistīšanas gadījumā komisijai ir tiesības lemt par Ministru kabineta noteikumos Nr.373 noteiktā komisijas atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu.
 

22. Eksperts atzinumu iesniedz rakstiski komisijas sekretariāta noteiktajā termiņā. Ekspertu atzinumam ir rekomendējošs raksturs.
 

23. Komisijas locekļi pieņem lēmumu par projektā ietverto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām balsojot, pamatojoties uz likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.373, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādātā dokumentā „Frascati Manual 2002. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development”[1] un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas Savienības Statistikas biroja sagatavotajā inovāciju datu vākšanas un interpretēšanas pamatnostādņu materiālā „Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition”[2] ietvertajiem skaidrojumiem, izvērtējot projektā sniegto informāciju un iesniegto eksperta atzinumu, ja tāds ir iesniegts.
 

24. Ja komisijas rīcībā nav pietiekamas informācijas par projektā ietverto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām, komisijai ir tiesības lemt par papildus informācijas pieprasīšanu, attiecīgi informējot projekta iesniedzēju par papildus nepieciešamās informācijas iesniegšanu.
 

25. Komisija lēmumu par projektā ietverto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim, tajā skaitā, komisijas priekšsēdētājam ir viena balss. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam, bet komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.
 

26. Komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt, lai komisijas sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.
 

27. Pēc komisijas lēmuma par projektā ietverto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām pieņemšanas, komisijas sekretariāts sagatavo komisijas atzinuma projektu, kuru elektroniski nosūta saskaņošanai komisijas locekļiem.

 

28. Komisijas atzinumu, pēc tā saskaņošanas, ar parakstu apstiprina komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas priekšsēdētāja un komisijas priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā komisijas lēmumu apstiprina komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
 

29. Komisijas sekretariāts apstiprināto komisijas atzinumu iesniedz Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram nosūtīšanai iesniedzējam vai Valsts ieņēmumu dienestam.
 

IV. Komisijas sēdes protokolēšana

 

30. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs vai, komisijas sekretāra prombūtnes laikā – cita Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vadītāja noteikta persona.
 

31. Komisijas sēdes protokolā norāda:

31.1. Komisijas sēdes protokola numuru;
31.2. Komisijas sēdes norises vietu un datumu;
31.3. Komisijas locekļu un citu uz komisijas sēdi uzaicināto personu, kuras piedalās sēdē, vārdu, uzvārdu un amatu;
31.4. Komisijas sēdes darba kārtības jautājumus;
31.5. Komisijas izskatīto jautājumu būtību un tās pieņemtos lēmumus;
31.6. Komisijas sēdes laikā izteiktos būtiskos iebildumus un komentārus, ja tādi saņemti, ar norādi vai tie tika vai netika ņemti vērā;
31.7. citu informāciju, kuru komisijas locekļi uzskata par būtisku.
 

32. Komisijas sekretariāts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes sagatavo komisijas sēdes protokola projektu un elektroniski to saskaņo ar komisijas locekļiem.
 

33. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi komisijas locekļi un sekretārs.
 

34. Komisijas sēdes protokolu un izrakstu paraksta un atbilstību oriģinālam apstiprina Komisijas priekšsēdētājs, bet Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
 

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2.

 

[1] Frascati Manual, Proposed Standart Practice for Surveys On Research and Experimental Development/Organisation for Economic Co-operation and Development. – [Paris: OECD], 2002 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/frascati-manual-2002_9789264199040-en.

[2] Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition/Organisation for Economic Co-operation and Development, Statistical Office of the European Communities. – [Paris: OECD], 2005 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en.

Lapas informācija atjaunota:    15-08-2016