Padomes nolikums

I. Vispārīgie jautājumi
 

1.Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības koordinācijas padome (turpmāk – padome) ir koleģiāla, koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības koordināciju un doto uzdevumu izpildes pārraudzību.


2.Padomes sastāvā ar balsstiesībām ir četri Latvijas lielo eksportējošo komercsabiedrību pārstāvji, četri eksportējošo mazo un vidējo komercsabiedrību pārstāvji, divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji, viens Ārlietu ministrijas pārstāvis un viens Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis.


3.Padomes sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija.


II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības


4.Padomes funkcija ir operatīvu priekšlikumu sniegšana Ekonomikas ministrijai saistībā ar Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību, nodrošinot efektīvu Latvijas komersantu interešu pārstāvību ārvalstīs.


5.Padomei ir šādi uzdevumi:


5.1.izvērtēt Pārstāvniecību atvēršanas lietderību vai aizvēršanu konkrētā valstī;


5.2. izvērtēt un sniegt priekšlikumus Ekonomikas ministrijai par darbinieku nozīmēšanai darbam pārstāvniecībā;


5.3. pārraudzīt sasniegtos darbības rezultatīvos un finanšu rādītājus un sniegt novērtējumu;


5.4. sniegt priekšlikumus Ekonomikas ministrijai par Pārstāvniecību resursu un kompetences sadalījumam;


5.5. izskatīt un sniegt priekšlikumus Ekonomikas ministrijai par citiem jautājumiem saistībā ar Pārstāvniecību tīkla darbību.


6.Padomei ir šādas tiesības:


6.1.atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām;


6.2.apkopot nepieciešamo informāciju no valsts pārvaldes institūcijām, privātā sektora un nevalstiskajām organizācijām, kas nepieciešama padomes uzdevumu izpildei;


6.3.uzaicināt piedalīties padomes sēdēs valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjus, kā arī citus ekspertus;


6.4.ja nepieciešams, izveidot ekspertu darba grupas.


III. Padomes sēdes sasaukšana


7.Padome savu darbību īsteno padomes sēdēs. Padome izskata un apspriež padomes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus un pieņem lēmumus.


8.Padomes priekšsēdētāju ievēl padome ar balsu vairākumu uz vienu gadu. Padomes priekšsēdētājs sasauc un vada padomes sēdes. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā padomes priekšsēdētāja pienākumus veic padomes priekšsēdētāja pilnvarota persona.


9.Padomes sēdes sasauc pēc nepieciešamības.


10.Ikvienam padomes loceklim ir tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu. Lai sasauktu padomes sēdi, nepieciešams iesniegt padomes sekretariātā pamatotu iesniegumu (ievērojot šo noteikumu 14.punktā minētos informācijas aprites termiņus). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus.


11.Lēmumu par sēdes sasaukšanu pieņem padomes priekšsēdētājs.


12.Ja padomes loceklis nevar ierasties padomes sēdē, viņš var pilnvarot citu pārstāvi piedalīties sēdē.


IV. Padomes sēdes sagatavošana


13.Padomes sekretariāts, izņemot šo noteikumu 10.punktā noteikto gadījumu, sagatavo:


13.1.sēdes darba kārtības projektu;


13.2.visus nepieciešamos paskaidrojumus un dokumentus;


13.3.ja nepieciešams, uzaicināmo personu sarakstu.


14.Padomes sekretariāts ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes informāciju par padomes sēdes sasaukšanu un šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus padomes locekļiem nosūta pa pastu un elektroniski.15.Ikviens padomes loceklis ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms padomes sēdes var nosūtīt elektroniski padomes sekretariātam priekšlikumus par paredzēto padomes sēdes
darba kārtību, kā arī ierosināt jebkura padomes kompetencei atbilstoša jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā. Lai ierosinātu attiecīgā jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā, nepieciešams iesniegt padomes sekretariātā šādus dokumentus:


15.1.rakstiski precīzi formulētu jautājumu;


15.2.attiecīgus paskaidrojumus un dokumentus;


15.3. ja nepieciešams, uzaicināmo personu sarakstu.


16.Padomes sekretariāts var iekļaut padomes sēdes darba kārtībā jautājumus, kas sagatavoti un nosūtīti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.


17.Ja padomes loceklim mainījusies pasta vai elektroniskā adrese, viņš par to nekavējoties rakstiski informē padomes sekretariātu.


V. Padomes sēdes norise


18.Padomes sēdes ir atklātas. Sēde vai tās daļa var būt slēgta, ja pēc padomes locekļa priekšlikuma padome pieņēmusi šādu lēmumu.


19.Padomes sēdēs piedalās padomes locekļi un uzaicinātās personas. Uzaicinātās personas piedalās tikai to jautājumu apspriešanā, uz kuru apspriešanu viņas ir uzaicinātas.


20.Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem padomes locekļiem.


21.Katram balsstiesīgajam padomes loceklim sēdē ir viena balss. Padome lēmumus pieņem atklāti balsojot.


22.Padomes sēdi atklāj padomes priekšsēdētājs.


23.Padomes priekšsēdētājs konstatē, vai padome ir lemttiesīga.


24.Ja padome ir lemttiesīga, padome izskata un apstiprina sēdes darba kārtību.


25.Padome pēc padomes priekšsēdētāja priekšlikuma var noteikt katra darba kārtībā iekļautā jautājuma apspriešanas kārtību un ilgumu.


26.Lai par katru jautājumu pieņemtu lēmumu, padomes priekšsēdētājs formulē jautājuma apspriešanā izteiktos priekšlikumus.


27.Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.


28.Padomes loceklis nepiedalās balsošanā, ja lēmuma pieņemšana ietekmē vai var ietekmēt padomes locekļa, viņa radinieku (likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē) vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.


29.Padomes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja padome nenolemj citādi.


30.Padomes lēmumi ir publiski pieejami Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Padome var pieņemt lēmumu par kāda tās lēmuma vai lēmuma daļas atzīšanu par ierobežotas pieejamības informāciju. Par to padomes sēdes protokolā izdara atzīmi.


VI. Padomes sēdes protokola noformēšana


31.Padomes sēdes protokolē padomes sekretārs.


32.Padomes sēdes protokolā norāda:


32.1. sēdes norises vietu un laiku;


32.2.sēdes sākumu un beigas;


32.3.personas, kuras piedalījās sēdē;


32.4.darba kārtības jautājumus;


32.5.darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu.


33.Par katru padomes sēdē apspriesto darba kārtības jautājumu padomes sēdes protokolā norāda:


33.1.ziņotāju un īsu ziņojuma izklāstu;


33.2.personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, un viņu izteikto viedokli;


33.3.pieņemto lēmumu;


33.4.balsošanas rezultātus un katra padomes locekļa balsojumu;


33.5.padomes locekļa atsevišķo viedokli par pieņemto lēmumu, ja kāds no padomes locekļiem pieprasa to ierakstīt protokolā.


34.Padomes sēdes protokola projektu sagatavo un nosūta saskaņošanai padomes locekļiem divu darbdienu laikā pēc padomes sēdes. Padomes locekļi divu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas var par to iesniegt priekšlikumus padomes sekretariātā.


35.Saskaņoto padomes sēdes protokolu paraksta:


35.1.padomes priekšsēdētājs;


35.2.padomes sekretārs.


36. Padomes sēdes protokolu sastāda vienā eksemplārā, ja padome nenolemj citādi. Padomes sēdes protokola kopijas nosūta elektroniski katram padomes loceklim.


37.Padomes sēdes protokola glabāšanu nodrošina padomes sekretariāts.


Ekonomikas ministrs A.Kampars

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2015