Padomes nolikums

EEN-LV uzraudzības padomes nolikums

 

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

  1. Vispārīgie jautājumi

1.1. EEN-LV uzraudzības padome (turpmāk – Padome) ir uzraudzības darba grupa, kas izveidota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 „Ekonomikas ministrijas nolikums” 6.11., 7.2.apakšpunktu un 17.punktu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Tehnoloģiskā centra ar Eiropas Komisiju 2015.gadā parakstīto līgumu “Framework Partnership Agreement Integrated Services in Support of Business and Innovation in Latvia provided by EEN-LV Consortium” ar mērķi nodrošināt Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (turpmāk – EEN-LV) sasniegto rezultātu uzraudzību un priekšlikumu sagatavošanu tā darbības pilnveidošanai saskaņā ar valsts un reģionālo politiku.


1.2. Padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

 

2. Padomes sastāvs

2.1. Padomes sastāvā ir Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, augstskolu un organizāciju, kuras pārstāv uzņēmēju intereses, deleģēti pārstāvji.


2.2. Ievērojot šī nolikuma 2.1.punktā noteikto, institūcijas un organizācijas, kas no Ekonomikas ministrijas ir saņēmušas uzaicinājumu deleģēt pārstāvi Padomes sastāvā, divu nedēļu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas iesniedz pārstāvju deleģējumu par dalību Padomē.


2.3. Gadījumā, ja 2.1.punktā minētās institūcijas vai organizācijas pēc saņemtā uzaicinājuma nav deleģējušas pārstāvi, tās var deleģēt savu pārstāvi arī pēc Padomes izveides, informējot par to Padomes sekretariātu.
 

2.4. Padomi un Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājs ir Ekonomikas ministrijas pārstāvis. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā Padomi un tās sēdes vada otra no Ekonomikas ministrijas dalībai Padomē deleģētā persona.


2.5. Padomes sastāvs nav skaitliski ierobežots.

 

3. Padomes uzdevumi

 

3.1. Nodrošināt EEN-LV sasniegto rezultātu uzraudzību un priekšlikumu sagatavošanu EEN-LV darbības pilnveidošanai saskaņā ar valsts attīstības plānošanas dokumentiem.
 

3.2. Izstrādāt priekšlikumus ar EEN-LV darbību saistītajos jautājumos un identificēt problēmas, kas traucē EEN-LV attīstībai Latvijā, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanai.
 

3.3. Reizi gadā ziņot Ekonomikas ministrijai par sniegto priekšlikumu izpildi un turpmākajiem uzdevumiem.

 

4. Padomes darba organizācija

4.1. Padomes sēžu organizēšanu un protokolēšanu nodrošina Ekonomikas ministrijas Inovācijas departaments.


4.2. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.


4.3. Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta pārstāvis 10 (desmit) darba dienas pirms plānotās Padomes sēdes nosūta elektroniskā pasta vēstuli Padomes locekļiem, norādot informāciju par sēdes norises vietu, laiku un sēdes darba kārtību.


4.4. Jebkuram Padomes loceklim pēc šī nolikuma 4.3.punktā minētās elektroniskā pasta vēstules saņemšanas ir tiesības 3 (trīs) darba dienu laikā rosināt veikt izmaiņas Padomes sēdes norises laikam un Padomes sēdes darba kārtībā.


4.5. Padomes priekšsēdētājs izvērtē saskaņā ar šī nolikuma 4.4.punktu iesniegtos priekšlikumus un informē Padomes locekļus par aktuālo Padomes sēdes norises laiku un sēdes darba kārtību.


4.6. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda sēdes darba kārtības jautājumus, sēdes dalībniekus un izteiktos viedokļus. Protokolu divu nedēļu laikā pēc Padomes sēdes nosūta sēdes dalībniekiem. Ja nedēļas laikā pēc protokola izsūtīšanas nav saņemti iebildumi vai precizējumi, tas uzskatāmas par apstiprinātu. Protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs un sēdes protokolists. Apstiprināto protokolu elektroniski nosūta visiem Padomes locekļiem.

 

5. Padomes locekļu pienākumi

 

Padomes locekļu pienākums ir regulāri piedalīties Padomes sēdēs un aktīvi piedalīties Padomes uzdevumu veikšanā.

 

Valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs,
valsts sekretāra vietnieks                                                                                     R.Aleksejenko

 

Lapas informācija atjaunota:    15-08-2016