EEN-LV uzraudzības padome

EEN-LV uzraudzības padome (turpmāk – Padome) izveidota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 “Ekonomikas ministrijas nolikums” 6.11., 7.2.apakšpunktu un 17.punktu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Tehnoloģiskā centra ar Eiropas Komisiju 2015.gadā parakstīto līgumu “Framework Partnership Agreement Integrated Services in Support of Business and Innovation in Latvia provided by EEN-LV Consortium” un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Ekonomikas ministrijas 2016.gada 4.aprīļa EEN-LV uzraudzības padomes nolikumu.

 

Padomes mērķis ir nodrošināt Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN – Enterprise Europe Network) Latvijā (turpmāk – EEN-LV) sasniegto rezultātu uzraudzību un priekšlikumu sagatavošanu tā darbības pilnveidošanai saskaņā ar valsts un reģionālo politiku.

 

Padomes uzdevumi ir:

  • Nodrošināt EEN-LV sasniegto rezultātu uzraudzību un priekšlikumu sagatavošanu EEN-LV darbības pilnveidošanai saskaņā ar valsts attīstības plānošanas dokumentiem;
  • Izstrādāt priekšlikumus ar EEN-LV darbību saistītajos jautājumos un identificēt problēmas, kas traucē EEN-LV attīstībai Latvijā, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanai;
  • Reizi gadā ziņot Ekonomikas ministrijai par sniegto priekšlikumu izpildi un turpmākajiem uzdevumiem.

 

Padomē pārstāvēta Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, augstskolas, kā arī organizācijas, kuras pārstāv uzņēmēju intereses.

 

Padomes sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija.

 

Ekonomikas ministrija
Inovācijas departaments

Inovācijas politikas nodaļa

Jānis Siliņš

Tālr.: 67013005

E-pasts: Janis.Silins@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    12-07-2016