Padomes nolikums

(prot. Nr.52 13.§)
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
13.pantu


1.Biodegvielas attīstības konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir koordinējoša un konsultatīva starpnozaru institūcija, kuras mērķis ir koordinēt Biodegvielas likuma īstenošanā iesaistīto institūciju darbu.
 

2. Padomei ir šādas funkcijas:
 

2.1.sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu biodegvielas nozarē;
 

2.2.piedalīties Eiropas Savienības un valsts biodegvielas politikas veidošanā un īstenošanā;
 

2.3.piedalīties nacionālo interešu noteikšanā attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem biodegvielas jomā;
 

2.4.veicināt biodegvielas nozares attīstību un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju starptautiskajā tirgū.
 

3. Padomei ir šādi uzdevumi:
 

3.1.analizēt biodegvielas nozares stāvokli valstī;
 

3.2.izstrādāt ieteikumus par biodegvielas nozares attīstību valstī;
 

3.3.sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem biodegvielas nozarē, kā arī, ja nepieciešams, sniegt atzinumus par attiecīgajiem normatīvo aktu projektiem;
 

3.4.analizēt biodegvielas nozares attīstības politikas dokumentus un paust viedokli par tiem.
 

4. Padomei ir šādas tiesības:
 

4.1.atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī komercsabiedrībām un nevalstiskajām organizācijām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
 

4.2.veidot darba grupas, lai sagatavotu padomes sēdēs izskatāmos jautājumus un dokumentu projektus, un pieaicināt ekspertus – attiecīgās nozares speciālistus;
 

4.3.sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos un citos normatīvajos aktos, kas saistīti ar biodegvielas nozari.
 

5.Padomes sastāvā ir Saeimas Tautsaimniecības komisijas, Saeimas Agrā­rās, vides un reģionālās politikas komisijas, Ekonomikas ministrijas, Fi­nanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un nozares komersantus apvienojošo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pa­domes priekšsēdētāja vietnieks ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Padomes personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets.
 

(MK 15.04.2008. noteikumu nr.261 redakcijā)
 

6.Padomes sēdes vada, kā arī padomes lēmumus paraksta padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic padomes priekšsēdētāja vietnieks.
 

7.Padomes sēdes ir atklātas.
 

8.Padomes sēdes notiek reizi ceturksnī.
 

9.Par sēdes norises vietu un laiku padomes locekļiem paziņo vismaz piecas darbdienas pirms kārtējās sēdes. Vienlaikus padomes locekļiem nosūta (elektroniski vai citādi) arī padomes sēdes darba kārtību un materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem.
 

10.Padomes ārkārtas sēdi sasauc, ja, iesniedzot attiecīgu iesniegumu padomes priekšsēdētājam, to pieprasa ne mazāk kā 1/3 no padomes locekļiem.
 

11.Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Pieaicinātajam ekspertam ir padomdevēja tiesības.
 

11.1. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3 no padomes locekļiem.


(MK 15.04.2008. noteikumu nr.261 redakcijā)


11.2. Ja padomes sēdē piedalās mazāk nekā 2/3 no padomes locekļiem, padomes priekšsēdētājs nosaka atkārtotas sēdes norises datumu. Atkārtotā padomes sēde notiek ne vēlāk kā triju nedēļu laikā.
 

(MK 15.04.2008. noteikumu nr.261 redakcijā)


12.Padomes lēmumiem ir ieteikumu raksturs.


13.Padomes priekšsēdētājs nodrošina ar padomes darba organizāciju saistīto lēmumu izpildes kontroli, kā arī informē padomi par padomes pieņemto lēmumu izpildi.


14.Padomē izskatāmos jautājumus ierosina padomes priekšsēdētājs, padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī citi padomes locekļi.


15.Sekretariāta funkciju izpildi nodrošina Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departaments. Padomes sēdes protokolē padomes sekretārs. Padomes sekretārs nav padomes loceklis.


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 15.04.2008. noteikumiem nr.261)


16.Padomes sekretārs sagatavo izskatīšanai padomē iesniegtos dokumentus, paziņo padomes locekļiem padomes sēžu norises vietu un laiku, sagatavo sēdes protokolu, kā arī pēc pieprasījuma sniedz informāciju par padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Padomes sekretārs piecu darbdienu laikā elektroniski nosūta padomes locekļiem saskaņošanai sēdes protokola projektu. Padomes loceklis triju darbdienu laikā (sākot ar nākamo darbdienu pēc sēdes protokola projekta elektroniskās saņemšanas) elektroniski saskaņo sēdes protokola projektu vai izdara tajā atbilstošus precizējumus. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.


17. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina Ekonomikas ministrija.


Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2015