Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti:

 

Patērētāju tiesību aizsardzības politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 „Rotaļlietu drošuma noteikumi” (projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 Dana Ločmele

Dana.Locmele@em.gov.lv

t. 67013107


Industriālā politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Andis Rožkalns,
tālr. 67013146,
e-pasta adrese: 
Andis.Rozkalns@em.gov.lv.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"" (projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Liene Jenerte, 
Liene.Jenerte@em.gov.lv, tālrunis:67013059

Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju un investīciju garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ilze Eberharde
Tālrunis: +371 67013219
E-pasts: Ilze.Eberharde@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Modris Supe,

Tel. 67013286

e-pasts: Modris.Supe@em.gov.lv

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (likumprojekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Maija Ziediņa-Brigmane,
Maija.Ziedina-Brigmane@em.gov.lv
tālr. 67013156

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā (likumprojekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Maija Ziediņa-Brigmane,
Maija.Ziedina-Brigmane@em.gov.lv
tālr. 67013156

Informatīvā ziņojuma projekts „Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi”
 

Informatīvā ziņojuma pielikuma projekts “Iniciatīvas ES Vienotā tirgus un ES Digitālā vienotā tirgus jomās un Latvijas nostāja par šo iniciatīvu
īstenošanu, kā arī ieteicamie pasākumi Latvijas uzņēmējdarbības vides konkurētspējas ES uzlabošanai”

 

Protokollēmuma projekts Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Reinis Bērziņš

Reinis.Berzins@em.gov.lv

t. 67013197

Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (likumprojekts)
 

Anotācija
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Artūrs Ševčuks,

arturs.sevcuks@em.gov.lv

t. 67013230.

Plāna projekts „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns”. Plāna projektu plānots izsludināt VSS 2016.gada 18.augustā.
 

Rīkojums.


Pielikums.

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Agnese Šķēle tālr. 67013228, 
e-pasts:
Agnese.Skele@em.gov.lv

Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā (likumprojekts)

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Artūrs Ševčuks,

arturs.sevcuks@em.gov.lv

t. 67013230.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība”

Anotācija.

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Andis Rožkalns

Tel: 67013146

andis.rozkalns@em.gov.lv

Valsts pamatbudžeta programmas „Ekonomikas attīstības programma” finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība.
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Arta Krūze

 Arta.Kruze@em.gov.lv

t.67013127

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība.
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Evita Grūbe

evita.grube@em.gov.lv 

tālr. 67013022

Ministru kabineta noteikumu projekts „Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība”

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Edmunds Fernāts

t.67013053

Edmunds.Fernats@em.gov.lv

Par Grozījumiem Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2014.-2015.gadam
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Viktors Laizāns,

t.67013145

viktors.laizans@em.gov.lv

 

Enerģijas tirgus un infrastruktūra
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

“Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas un lietošanas noteikumi” (likumprojekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Rihards Rušenieks,
tālr. 67013066, e-pasts: Rihards.Rusenieks@em.gov.lv.

Grozījumi Enerģētikas likumā (likumprojekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Kārlis Piģēns,
tālr. 67013133,
e-pasts: Karlis.Pigens@em.gov.lv.

Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība


Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ina Freimane 

Ina.Freimane@em.gov.lv

Tālrunis 67013229

Grozījumi aizsargjoslu likumā

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Sintija Strautiņa

sintija.strautina@em.gov.lv

tālr. 67013087

 
Tūrisma politika

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.353 „Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”

Anotācija.

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Madara Lūka (Madara.Luka@em.gov.lv; 67013256)

 

Energoefektivitāte un siltumapgāde

Noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu”

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ilze Grīnberga, e-pasts: ilze.grinberga@em.gov.lv , 67013231

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (projekts) 

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Kārlis Beihmanis

karlis.beihmanis@em.gov.lv

67013260

MK noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondā obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai, un kārtību, kādā tiek izmantoti energoefektivitātes fonda līdzekļi” 

 

Pielikums

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 

Ilze Grīnberga

ilze.grinberga@em.gov.lv

Tālr:67013231

Mājokļu politika
 
Būvniecības politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Santa Soida, tālr. 67013034, e-pasts: santa.soida@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas būvnoteikumi” (projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Brigita Ķirule-Vīksne
(e-pasts: Brigita.Kirule-Viksne@em.gov.lv;
tālrunis: +371 67013051)

Vispārīgie būvnoteikumi (projekts)
 

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Būvniecības politikas
departamenta
vecākā referente
E.Bučinska,
elga.bucinska@em.gov.lv 
tālr.67013032

Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” (projekts)

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Andris Mālnieks

67013086

Andris.Malnieks@em.gov.lv

 

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” (projekts)

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Elga Bučinska

67013031

Elga.Bucinska@em.gov.lv

 
Statistika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi  (projekts)
 

Anotācija
 

Pielikums
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Jānis Ušpelis
Janis.Uspelis@em.gov.lv
67013164
Atbilstības novērtēšana, standartizācija un metroloģija 

Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm (projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Valdis Lipskis, tālr. 67013292,

e-pasts: Valdis.Lipskis@em.gov.lv.

Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizēšanu" (projekts) 
 

Protokollēmums


Pielikums
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Edijs Šaicāns,
Edijs.Saicans@em.gov.lv, tālr.67013143.

 

 
Konkurences politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Noteikumi par valsts nodevu par apvienošanās izvērtēšanu

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Intars Eglītis
 

 

Privatizācijas politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

 

Migrācijas politika, darba spēka politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki, piemērojot atvieglotus nosacījumus

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Aldis Bukšs,
telefons 67013272, Aldis.Bukss@em.gov.lv
Lapas informācija atjaunota:    22-05-2017