Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Likumi

Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
 

Būvniecības likums
 

Likums "Par Zemes dzīlēm"
 

Aizsargjoslu likums

 

MK noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.805  "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"
 

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumi Nr.942 "Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu"

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”
 

Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumi Nr.150 "Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē"

 

ES dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Direktīva 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, un ar kuru groza Direktīvu 2004/35/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/22/EK (1994. gada 30. maijs) par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

Lapas informācija atjaunota:    22-06-2016