Valsts īpašuma privatizācija

Valsts īpašuma objektu un valstij piederošu un piekrītošu apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu privatizāciju saskaņā ar likumu“Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” veic un privatizācijas ierosinājumus apkopo AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor).

Lēmumu par valsts īpašuma objekta, t.sk. kapitāla daļu, un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai pieņem Ministru kabinets, bet apbūvēta zemesgabala, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas vai būves, – Possessor. Lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz jebkuras fiziskās vai juridiskās personas iesniegtu privatizācijas ierosinājumu.
 

Par valstij piederoša īpašuma (nekustamie īpašumi, kapitāla daļas, zeme) privatizācijas subjektu var būt fiziskā vai juridiskā persona, kam ir tiesības iegūt Latvijā kustamo vai nekustamo īpašumu. Maksājumi par valsts īpašumu izdarāmi latos un/vai privatizācijas sertifikātos.
 

No 2005. gada 1. septembra, kad stājās spēkā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, līdz 2010.gada 1.aprīlim Possessor Privatizācijas ierosinājumu reģistrāreģistrēti 627 nekustamo īpašumu privatizācijas ierosinājumi, 57 valsts kapitāla daļu privatizācijas ierosinājumi un 4321 zemesgabalu privatizācijas vai privatizācijas turpināšanas ierosinājums. Pēc 2006.gada 31.augusta Privatizācijas ierosinājumu reģistrā reģistrēti tie privatizācijas ierosinājumi, kas līdz šim datumam kļūdaini iesniegti citās valsts un pašvaldību institūcijās un vēlāk pēc piekritības pārsūtīti Possessor.
 

Laika posmā no 1994.gada 17.aprīļa līdz 2010.gada 1.aprīlim likumā noteiktajā kārtībā apstiprināti 2453 valsts īpašuma objektu (izņemot zemi) privatizācijas noteikumi. Par publiskām akciju sabiedrībām pārveidoti 94 uzņēmumi, laižot publiskā apgrozījumā 439,14 milj. akciju. Laika posmā no 1994.gada 17.aprīļa līdz 2010.gada 1.aprīlim gūti ieņēmumi no valsts īpašuma objektu (izņemot zemi un parādu kapitalizācijas rezultātā radušos akciju pārdošanu un kapitāla daļu atsavināšanu) privatizācijas 1,660 miljardu latu apmērā, tai skaitā 394,62 miljoni latu un par privatizācijas sertifikātiem 1,266 miljardi latu nominālvērtībā. Jaunie īpašnieki pārņēmuši privatizēto valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saistības par vairāk nekā 187,2 milj. latu. Noteikto investīciju apjoms bija 146,2 milj. latu, bet faktiski ieguldīto investīciju apjoms sasniedz 267,5 milj. latus.
 

No 1997.gada Possessor (līdz 2019.gada 3.jūnijam - valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra") veic valstij piederošo zemesgabalu privatizāciju. Līdz 2013.gada 1.oktobri ir privatizēti (noslēgti pirkuma līgumi) 5117 valsts zemesgabali. Privatizēto valsts zemesgabalu kopējā pārdošanas cena sastāda 199,75 milj. latu, no kuriem 95,63 milj. latu naudā, bet 103,61 milj. latu – īpašuma kompensācijas sertifikātos. Ieņēmumi no šo zemesgabalu privatizācijas uz 2013. gada 1. oktobri – 179,51 milj. latu, no kuriem 83,77 milj. latu un 95,73 milj. latu īpašuma kompensācijas sertifikātos.

Statistikai būtiskākie rādītāji par valsts īpašuma privatizāciju ir:

  • ieņēmumi no valsts īpašuma objektu (izņemot zemi un parādu kapitalizācijas rezultātā radušos akciju pārdošanu un kapitāla daļu atsavināšanu) privatizācijas – 1,660 miljardi latu, tai skaitā 394,62 milj. latos un par privatizācijas sertifikātiem 1,266 miljardi latu nominālvērtībā;
  • privatizēto valsts zemesgabalu kopējā pārdošanas cena sastāda 196,97 milj. latu, no kuriem 94,31 milj. latu skaidrā naudā, bet 102,66 milj. latu – īpašuma kompensācijas sertifikātos;
  • jaunie īpašnieki pārņēmuši privatizēto valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saistības par vairāk nekā 187,2 miljoniem latu, bet noteikto garantēto investīciju apjoms sasniedz 267,5 miljoni latu;
  • noteiktajā kārtībā kopumā privatizācijas noteikumi apstiprināti 2453 valsts īpašuma objektiem (nekustamajiem īpašumiem, uzņēmumiem, kapitāla daļām);
  • privatizēti (noslēgti pirkuma līgumi) 4864 valsts zemesgabali ar 7371,86 ha kopējo platību;
  • par publiskām akciju sabiedrībām pārveidoti 94 valsts uzņēmumi, laižot publiskā apgrozījumā 439,14 miljonus akcijas. 
Lapas informācija atjaunota:    16-07-2020