Saites

VAS „Privatizācijas aģentūra”

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” dibināta 1994.gada 22.aprīlī. 2004.gada 1.novembrī Privatizācijas aģentūras juridiskais statuss mainījās. Pildot Komerclikuma normas, Privatizācijas aģentūra kļuva par valsts akciju sabiedrību un tika ierakstīta komercreģistrā. Privatizācijas aģentūras darbības veids ir valsts īpašuma objektu privatizācijas nodrošināšana saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". Vienlaicīgi Privatizācijas aģentūra veic arī citus normatīvajos aktos paredzētos uzdevumus
 

Valsts Zemes dienests

LR Valsts Zemes dienests ir valsts institūcija, kas izveidota saskaņā ar LR likumu “Par Valsts zemes dienestu” un, balstoties uz Latvijas Republikas valdības apstiprināto “Valsts zemes dienesta nolikumu” (30.05.2006.), savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību. VZD darbību pārrauga Tieslietu ministrija.
 

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) ir 1996.gada 17.maijā izveidotās valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamo īpašumu aģentūra” tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Saskaņā ar statūtiem VNĪ ir neprivatizējama valsts akciju sabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij. Valstij piederošo kapitāla daļu turētāja ir Finanšu ministrija. VNĪ komercdarbībā ietilpst operācijas ar savu nekustamo īpašumu; nekustamā īpašuma mērķprojekti; sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana; sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana; starpniecība darbībās ar nekustamo īpašumu. Lai nodrošinātu valsts institūcijas ar telpām, VNĪ veic valsts nekustamā īpašuma atjaunošanu un būvniecību.

Lapas informācija atjaunota:    12-08-2014