Naftas drošības rezerves

Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves (turpmāk – Direktīva 2009/119/EK) nosacījums, ka dalībvalstij Eiropas Savienības teritorijā ir jānodrošina naftas krājumu apjoms, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienu laikā vai arī dienas vidējam iekšzemes patēriņam 61 dienai atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir lielāks.
 

 Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72.panta otrajā daļā noteikto, ka Ekonomikas ministrija katru gadu līdz 1.jūnijam izsludina atklātu konkursu par drošības rezervju pakalpojumu sniegšanu. 2017. gada 31.janvārī Ekonomikas ministrija apstiprināja un 2017.gada 3. februārī Ekonomikas ministrijas Iepirkumu komisija izsludināja atklāto konkursu par „Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu izveidei” nolikumu (iepirkuma identifikācijas Nr. EM 2017/03) (turpmāk – atklātais konkurss EM 2017/03). Atklātā konkursa EM 2017/03 nolikumā tika iekļauts aprēķinātais nepieciešamais drošības rezervju apjoms tīrā importa dienas vidējam daudzumam 90 dienām. Aprēķinos izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) dati par 2015.gadu (Energobilance 2015.gadā), kā to nosaka Direktīvas 2009/119/EK 3.panta 3 daļa.
 

 Vispārīga informācija par izveidotām naftas produktu drošības rezervēm

 

Saskaņā ar atklātā konkursa Nr. EM 2017/03 rezultātu ir izveidotas I kategorijas naftas produktu (benzīns) drošības rezerves 91 000 tonnu apjomā un II kategorijas naftas produktu (dīzeļdegviela) drošības rezerves 245 762 tonnu apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienu laikā, kopā 336 762 tonnas.

 Naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas periods ir no 2017.gada 29.decembra līdz 2018.gada 30.jūnijam. Lai nodrošinātu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanas Latvijas Republikas naftas produktu rezervju izveidei nepārtrauktību, gadījumos, kad Ekonomikas ministrija nav noslēgusi jaunu Vispārīgo vienošanās par naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu, Ekonomikas ministrija ir tiesīga pagarināt Vispārīgās vienošanās un Līguma darbības termiņu, kas nav garāks par 20 dienām un summu, kas nav lielāka par 10% no Vispārīgās vienošanās kopējās līgumcenas, ievērojot piedāvājumos noteiktās līgumcenas un apjomus.

 

Informācija komersantiem par pienākumu maksāt valsts nodevu par drošības rezervju uzturēšanu

 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrās daļas 109.punkts paredz valsts nodevu par Enerģētikas likumā noteikto drošības rezervju uzturēšanu.
 

 Enerģētikas likuma 72.3 pants nosaka, ka par drošības rezervju uzturēšanu maksājama valsts nodeva. To maksā komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas mazumtirdzniecībai. Citi komersanti maksā Valsts nodevu par naftas produktu apjomu, kuru tie Latvijas Republikā savam patēriņam ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts. Valsts naftas produktu rezervju apmēru, kā arī valsts nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

Enerģētikas likuma 72.4 pants nosaka, ka Ekonomikas ministrija šā likuma 72.1 pantā minēto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no valsts nodevas ieņēmumiem, kas saņemti par drošības rezervju uzturēšanu. Drošības rezervju uzturēšanas valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā. 
 

Pamatojoties uz 2017.gada 29.decembra vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem līgumiem par  drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republika) naftas produktu rezervju izveidei, mainīts valsts nodevas likmes apmērs par drošības rezervju uzturēšanu. 
 

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumu Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" (turpmāk - Noteikumi Nr.450) 5.punkts nosaka, ka valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 12,35 euro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu. 
 

Komersanti valsts nodevu maksā reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā minēto valsts nodevas likmi un aizpildot maksājuma uzdevumu atbilstoši šo noteikumu 8.punktam. Valsts nodevas maksājums ieskaitāms šādos Valsts kases norēķinu kontos: 
 

 • LV02TREL1060120938100 nodeva par I kategorijas naftas produktiem – benzīns, aviācijas degviela un sašķidrinātā naftas gāze;
 • LV18TREL1060120938200 nodeva par II kategorijas naftas produktiem – petrolejas veida reaktīvo degvielu;
 • LV34TREL1060120938300 nodeva par II kategorijas naftas produktiem  – petroleju un dīzeļdegvielu;
 • LV34TREL1060120938400 nodeva par III kategorijas naftas produktiem– degvieleļļu. 
   

Saskaņā ar Noteikumu Nr.450 13.punktu jaunās valsts nodevas likmes komersanti sāk maksāt sāk maksāt 2018. gada aprīlī par martā Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu. Komersants – valsts nodevas maksātājs – aprēķina maksājamās valsts nodevas apmēru, reizinot valsts nodevas likmi ar iepriekšējā mēnesī apgrozījumā izlaisto un patērēto degvielas apjomu tonnās. 
 

SkaidrojumsKam ir pienākums maksāt valsts nodevu?

 Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72. 3 pantu par šā likuma 72.pantā noteikto drošības rezervju uzturēšanu maksājama valsts nodeva. To maksā komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci)

 • apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
 •  reģistrēta saņēmēja darbībai,
 • degvielas vairumtirdzniecībai,
 • degvielas mazumtirdzniecībai. 
   

Citi komersanti maksā Valsts nodevu par naftas produktu (degvielas) apjomu, kuru tie Latvijas Republikā savam patēriņam ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts. 
 

Valsts nodeva nav jāmaksā tiem komersantiem, kuri paši neieved (neimportē) Latvijā degvielu un ir saņēmuši tikai licenci degvielas mazumtirdzniecībai.  


 Latvijas naftas produktu drošības rezervju apjoms 2017.gadā 

Naftas produktu kategorija

Naftas produktu drošības rezervju apjoms

Latvijas teritorijā

(tūkst. tonnas)

Naftas produktu drošības rezervju apjoms

Kopienas teritorijā

( LT, NL )

(tūkst. tonnas)

Naftas produktu drošības rezervju apjoms

kopā pa kategorijām

(tūkst. tonnas)

I kategorija (benzīns un aviācijas benzīns)

1, 00

90,00

91,00

II kategorija (petrolejas veida reaktīvā degviela, petroleja un dīzeļdegviela)

219,187 *

36,70

 255,887

Naftas produktu drošības rezervju apjoms kopā (tūkst. tonnas)

346,887

* iekļauti AS “Latvenergo” krājumi (10,125 tūkst. tonnas II kategorija).

 

Lapas informācija atjaunota:    04-06-2018