Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem Latvijas tautsaimniecības konkurētspējīgai attīstībai – jo labākus apstākļus valsts spēj radīt uzņēmējiem, jo lielākas investīcijas var sagaidīt tautsaimniecībā, kas savukārt nozīmē jaunu darba vietu rašanos un labklājību iedzīvotājiem.
 

Kopš 1999.gada tiek sagatavots un MK tiek apstiprināts ikgadējais Uzņēmējdarbības plāns, kas paredz uzņēmējdarbības regulējošo normatīvo aktu un valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidošanu, tādējādi veidojot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi arī pasaules mērogā.
 

Lai novērtētu veikto reformu ietekmi, Latvijā izplatītākie instrumenti ir starptautiskie pētījumi Doing Business un Globālās konkurētspējas indekss, ar kuru palīdzību tiek izzināts Latvijas uzņēmēju viedoklis par to darbību kavējošiem faktoriem, kā arī apzināts uzņēmēju viedoklis par administratīvo slogu radošajām prasībām, un  attiecīgi tiek sagatavots veicamo pasākumu saraksts Uzņēmējdarbības plāna ietvaros.
 

Turpinot reformu ciklu, Uzņēmējdarbības plāna mērķis ir nemainīgs: „vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu” un tajā iekļauti veicamie pasākumi, kas identificēti kā uzņēmējus apgrūtinoši, tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, būvniecība un nekustamā īpašuma reģistrēšana, nodokļu administrēšana, e-pārvalde, un uzņēmējdarbības izbeigšanas pilnveidošana, un kuriem ir ietekme arī uz Latvijas Doing Business pētījuma un Globālās konkurētspējas indeksa rādītājiem.
 

Uzņēmējdarbības plāna pasākumos nākamajam periodam ietvertie pamatprincipi:

  • vienas pieturas aģentūras principa ievērošana;
  • konsultē vispirms principa ieviešana, jo īpaši uzņēmējdarbības uzsākšanas posmā;
  • vienkārši un kvalitatīvi valsts publiskie e-pakalpojumi – arvien aktīvāka e-risinājumu integrēšana (digitalizācija);
  • biznesa videi draudzīgu infrastruktūras attīstības pakalpojumu ieviešana, t.sk., saprātīgu termiņu ieviešanu un ievērošanu, nodrošinot drošības un kvalitātes prasību nozīmību;
  • administratīvo prasību vienkāršošana, īpaši nodokļu un grāmatvedības jomā, un birokrātisko sloga mazināšana;
  • tiesiskās paļāvības stiprināšana investoru tiesību aizsardzības un maksātnespējas jautājumos.
     

Ar Ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota arī vadības grupu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanai (Vadības grupa), kas koordinē un uzrauga kārtējā gada Pasākumu plāna izpildi. Vadības grupa sastāvā ir par Pasākumu plānā iekļauto pasākumu atbildīgo institūciju pārstāvji. Vadības grupas vadītājs ir ekonomikas ministrs.
 

Plāni un atskaites


Kontaktpersona:

Agnese Šķēle
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67013228
E-pasts: Agnese.Skele@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    23-01-2018