Doing Business

Doing Business 2019
(periods – 2017.gada 2.jūnijs- 2018.gada 1.maijs):

Pasaules Bankas Doing Business reitings  kvantitatīvi mēra un salīdzina 190 pasaules valstu regulējošos nosacījumus un procedūras, kas attiecas uz vidējo un mazo uzņēmumu 10 dzīves cikla posmiem, izmatojot standartizētus scenārijus.
 

Reitingā tiek vērtētas formālās procedūras, kas veicina uzņēmējdarbības aktivitāti, kā arī tās, kas to ierobežo. Reitingā tiek vērtēta lielākā attiecīgās valsts pilsēta, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība – uzņēmējdarbības centrs. Doing Business reitings kalpo ne tikai kā pasaules valstu salīdzinošs vērtējums noteiktās uzņēmējdarbības jomās, bet arī tiek izmantots globālu norišu atspoguļošanai pasaules tirgos.
 

Doing Business reitings Latvijā tiek izmantots kā viens no reformu novērtēšanas rīkiem, kas ļauj iezīmēt prasības, kurās administratīvais slogs ir pārāk liels, proti, ļauj salīdzināt administratīvo procedūru skaitu un ilgumu to izpildei un saistītās izmaksas, kā arī novērtēt uzņēmējdarbības vidi kopumā.
 

Jāatzīmē, ka Pasaules Bankas pieeja Doing Business metodoloģijas piemērošanā neļauj salīdzināt Latvijas kopējās pozīcijas ilgāk par 2 gadiem, turklāt Doing Business paļaujas uz respondentu viedokļiem, kas pārsvarā ir juridisko pakalpojumu sniedzēji, banku sektora pārstāvji, auditorkompānijas, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, kā arī valsts iestādes. 
 

Šogad Latvijā ir sasniegts augsts rezultāts – Pasaules Bankas Doing Business 2019 pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 19.vietā, aiz sevis atstājot 171.ekonomiku Uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija atrodas 7.vietā ES dalībvalstu vidū, kas ir par vienu pozīciju augstāk nekā iepriekšējā gadā, novērtējumā piekāpjoties Somijai (12.vieta), Igaunijai (16.vieta), Lietuvai (14.vieta), Zviedrijai (12.vieta), Apvienotajai Karalistei (9.vieta) un Dānijai (3.vieta).

 


 

Valstu pozīciju reitingā nosaka, iegūtos punktus salīdzinot ar labāko rezultātu (distance to frontier - DTF). Tādēļ būtiskāk ir vērtēt attālumu līdz labākajam rezultātam, nevis pozīciju kopējajā reitingā, kas ir atkarīga ne tikai no attiecīgas valsts snieguma, bet ietekmējas arī no citu valstu sasniegtajām reformām, kas Latvijā jau var būt ieviestas.
 

Latvijai attiecība pret labāko reitinga rezultātu (DTF) kopumā ir pakāpusies par 0.33 procentpunktiem.
 

Latvijas rezultāts šajā periodā ir vērtējams ļoti pozitīvi un gandrīz visās pozīcijās izdevies sasniegt augstāku procentpunktu skaitu nekā iepriekš, vai arī tas ir saglabāts nemainīgs. Īpaši šogad būtu izceļama pozīcija “Elektrības pieslēgums”, kur Latvijas rezultāts ir pakāpies par 3,19 procentpunktiem, kā arī ir iegūta par 9 vietām augstāka pozīcija un šobrīd Latvija atrodas 53.vietā (iepriekš 62.vieta).
 

Tāpat pozitīvi vērtējams rezultāts sasniegts pozīcijā “Maksātnespēja”, proti rezultāts ir par 0.5 procentpunktiem augstāks un atgūstamības rādītāju izdevies paaugstināt par 2.5%. Kopumā šī tendence ir ļoti pozitīva un apliecina, ka maksātnespējas jomā veiktās reformas jau ir nesušas pirmos rezultātus.

 

Latvijas salīdzinošās pozīcijas Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2018-2019

 

Latvijas vērtējums līdz labākajam rezultātam (Distance to frontier - DTF) Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2018-2019 (labākais vērtējums katrā jomā 100 punkti)

 

2018

2019

Izmaiņas

Starting a Business

94.11

94.13

+ 0.02

Dealing with Construction Permits

73.41

73.46

+ 0.05

Getting Electricity

79.05

82.24

+ 3.19

Registering Property

81.87

81.45

- 0.42

Getting Credit 

85.00

85.00

-

Protecting Minority Investors

63.33

63.33

-

Paying Taxes

89.79

89.74

- 0.05

Trading across Borders

95.26

95.26

-

Enforcing Contracts

71.66

71.66

-

Resolving Insolvency

59.10

59.60

+ 0.5

Kopvērtējums

79.26

79.59

+ 0.33

 

Pozīcija:

 

 

2018

2019

Izmaiņas

Starting a Business

21

24

-3

Dealing with Construction Permits

49

56

-7

Getting Electricity

62

53

+9

Registering Property

22

25

-3

Getting Credit 

12

12

-

Protecting Minority Investors

43

51

-9

Paying Taxes

13

13

-

Trading across Borders

25

26

-1

Enforcing Contracts

20

20

-

Resolving Insolvency

53

54

-1

Kopvērtējums

19

19

 

 

 

Sīkāk vērtējot pozīciju kritumu, jānorāda, ka faktiski visās jomās apakšindikatori kas veido pozīciju kopumā un norāda uz jomas kvalitāti, ir palikuši nemainīgi, kas savukārt apliecina to, ka situācija Latvijā nav pasliktinājusies, ko apliecina arī Latvijas labais sniegums attiecībā pret labāko rezultātu (DTF), kā arī tas, ka kopējā pozīcija nav mainījusies. Jāsecina vien, ka citās valstīs ir notikušas būtiskas reformas, īsā laika posmā, kas Latvijas pozīciju attiecīgajos rādītājos ir pazeminājis vai saglabājis nemainīgu. Vienlaikus visnegatīvāk novērtēts Latvijas sniegums nekustamā īpašuma reģistrēšanas jomā, kur secināts, ka veiktās reformas padarījušas procedūras uzņēmumiem nedraudzīgākas. Proti, norādīts, ka no 2018.gada 2.maijā Rīgas Apgabaltiesa nebija aktualizējusi savu mājas lapu, lai iekļautu statistiku par zemes tiesību strīdiem par 2017.gadu, kā rezultātā zemes jautājumu strīdu risināšanas indekss ir samazinājies. Tai pat laikā izmaksas, lai iegūtu attiecīgo izrakstu ir paaugstinājušās.
 

Šī gada rezultāti apliecina, ka darbs pie reformu īstenošanas ir nesis augļus, jo īpaši elektrības pieslēgumu jomā, taču reformas ir jāturpina un tām ir jānorisinās visu laiku. Galvenokārt valsts iestādēm ir jāturpina meklēt veidi kā uzņēmējdarbības vidi padarīt pievilcīgāku, kā arī jācenšas samazināts laiks un izmaksas, kas nepieciešamas, lai uzņēmējdarbību veiktu no uzņēmuma dzīves cikla sākuma līdz uzņēmējdarbības izbeigšanai.
 

Ekonomikas ministrijas izvirzītās prioritātes apliecina, ka šādā virzienā ir jāturpina strādāt, kā instrumentu turpinot izmantot Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu un tajā ietvertos uzdevumus. Respondentu viedokļa apzināšana, pēc kuras tiks sagatavots nākamā gada Doing Business reitings sāksies 2019.gada februārī. Tās ietvaros tiks vērtētas reformas, kas norisinājušās un stājušās spēkā no 2018.gada 2.maija  līdz 2019.gada 1.jūnijam. Savukārt šobrīd tiek izstrādāta un īstenota virkne reformu, kas noteiks Latvijas vietu nākamajā – Doing Business turpmākajos reitingos. Šobrīd izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē iesniegta jaunā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna redakcija, kurā ietverti šādi pasākumi, kuriem būs ietekme uz rādītājiem:
 

 • Uzņēmumu reģistrēšana tiešsaistē
 • SIA reģistrēšanas izmaksu samazināšana
 • Klusēšanas piekrišanas principa ieviešana būvniecības ieceres saskaņošanas procesā.
 • Pilnveidota apdrošināšanas sistēma būvniecībā, lai celtu būvniecības kvalitāti.
 • Elektronisko paziņojumu sistēmas uzlabošana Zemesgrāmatā
 • Atteikšanās no īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu iesniegšanas valsts un pašvaldību iestādēs         
 • SIA pamatkapitāla regulējuma uzlabošana
 • UR e-pakalpojuma izstrāde, nodrošinot iespēju UR mājaslapā pārbaudīt juridiskās personas pārstāvju pārstāvības tiesības
 • Tiesu informācijas sistēmas efektivitātes un nepieciešamās informācijas izvēles novērtēšana.
 • Nodokļu deklarācijās un citos pārskatos norādāmās informācijas pārklāšanās novēršana – tajos ietverto datu sinhornizācija.
 • SKLOIS ieviešana 2.kārta


 

Kontaktpersona:

 

Agnese Šķēle
Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta

Uzņēmējdarbības vides nodaļas vadītāja vietniece

Tālr.:67013228, Agnese.Skele@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    31-10-2018