Patentmaksas

2009.gada nogalē Ekonomikas ministrija izstrādāja arī jaunu, būtiski atvieglotu kārtību, kādā ikviens iedzīvotājs var uzsākt savu mikro uzņēmējdarbību. No 2010.gada 1.janvāra fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai darbības var izvēlēties maksāt Patentmaksu – fiksētu nodokli, kas aptver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu. To iespējams maksāt par vienu darbības mēnesi, ceturksni, pusgadu vai gadu.

 

Kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju un maksā patentmaksu, veic patentmaksas maksājumus, patentmaksu sadalījumu pa profesijām un darbībām, kā arī saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājiem nosaka 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1531 „Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā”.

 

Patentmaksu vai samazināto patentmaksu maksāt var fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību sekojošās profesiju jomās: ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība; apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi; amatniecības izstrādājumu no koka, salmiem, māla, stikla vai akmens izgatavošana; floristika; fotografēšanas pakalpojumi; skaistumkopšanas pakalpojumi; privātie mājsaimniecības pakalpojumi; mājas aprūpes pakalpojumi.

Fiziskais personai reģistrēties kā patentmaksas maksātājam ir ļoti vienkārši. Persona:

  1. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumu fiziskā persona iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms vēlamā patentmaksas piemērošanas datuma. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
  2. 2 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā samaksā patentmaksu par visu iesniegumā norādīto termiņu. Patentmaksu ieskaita Valsts ieņēmuma dienesta norādītajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.

Savukārt, Valsties ieņēmumu dienests:

  1. 5 darbdienu laikā izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu;
  2. paziņo lēmumu fiziskajai personai darbdienas laikā, nosūtot to uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi, vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Atteikuma gadījumā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā fiziskajai personai patentmaksas summu pilnā apmērā.

Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par fiziskās personas kā patentmaksas maksātāja reģistrācijas apstiprināšanu ir dokuments, uz kā pamata patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu. Nekādi citi dokumenti (piemērām, atļaujas, licences u.t.t.) nav nepieciešami un netiek izsniegti.

 

Patentmaksas ikmēneša maksājums detalizēti ir noteikts katrai profesiju grupai, bet tās apmērs ir no 43 līdz 100 euro par vienu kalendāro mēnesi un samazinātās patentmaksas apmērs ir 9 euro par 6 mēnešiem vai 17 euro par vienu gadu. Jāņem vērā, ka:

  • Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību vairākās profesijās, patentmaksas apmērs vienam kalendārajam mēnesim nosakāms atbilstoši profesijai ar augstāko patentmaksu.
  • Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību gan Rīgas pašvaldības teritorijā, gan citu pašvaldību teritorijās, patentmaksas apmēru vienam kalendārajam mēnesim nosaka atbilstoši teritorijai ar augstāko patentmaksu.

 

Atbildes uz citiem jautājumiem lasāmas arī šeit.

Vairāk informācijas Valsts ieņēmumu dienestā

www.vid.gov.lv Tālr.:1898; e-pasts: vid@vid.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    11-06-2014