Eiropas Mazās Uzņēmējdarbības akts

Integrējot „domā par mazajiem vispirms” principa pielietojumu uzņēmējdarbības politikas dokumentu sagatavošanas procesā, ar mērķi uzlabot vispārējo politisko pieeju attiecībā uz uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību un palīdzot novērst tās attīstību kavējošos šķēršļus, Eiropas Komisija 2008.gada 25.jūnijā ir apstiprinājusi ziņojumu „Eiropas Mazās Uzņēmējdarbības Akts”.

Akts ietver 10 politiski saistošas vadlīnijas:

1. radīt uzņēmējdarbības vidi, kurā uzņēmējiem un ģimenes uzņēmumiem ir iespēja attīstīties un uzņēmējdarbība tiktu novērtēta;

2.nodrošināt otro iespēju godīgiem uzņēmējiem pēc bankrota;

3.veidot likumdošanu, ievērojot „Domā par mazajiem vispirms” principu;

4.veidot valsts pārvaldi atsaucīgu mazo un vidējo komersantu (turpmāk – MVK) vajadzībām;

5.pielāgot valsts politikas instrumentus MVK vajadzībām: atvieglot MVK dalību publiskajos iepirkumos un labāk izmantot valsts atbalsta iespējas MVK;

6.atvieglot MVK pieeju finansējumam un veidot normatīvo un uzņēmējdarbības vidi savlaicīgas komercdarījumu apmaksas nodrošināšanai;

7.palīdzēt MVK gūt labumu no vienotā tirgus iespējām;

8.veicināt MVK prasmju uzlabošanu un visu veidu inovāciju attīstīšanu;

9.sekmēt MVK vides izaicinājumus pārvērst iespējās;

10.iedrošināt un atbalstīt MVK, izmantot priekšrocības, ko sniedz tirgu izaugsme ārpus Eiropas Savienības.

Tostarp Akts ietver vairākus konkrētus tiesību aktu grozījumu priekšlikumus, piemēram:

  1. Vispārējā grupu atbrīvojuma regula (GBER);
  2. Regulas projekts par Eiropas privātās sabiedrības tiesisko regulējumu;
  3. Direktīvas projekts par samazinātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes noteikšanu;
  4. Tiesību akta projekts lai turpmāk modernizētu, vienkāršotu un harmonizētu spēkā esošos noteikumus par PVN
  5. Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumiem grozījumi.

„Eiropas Mazās Uzņēmējdarbības Akts” dokumenti:

 

Eiropas Padomes pasāku plāns ir īss politisks apkopojums par Aktu, kurā ir izvirzītas 3 prioritārās jomas - finanšu pieejamība, normatīvā vide un tirgus pieejamība maziem un vidējiem komersantiem. Pasākumu plānā izvirzītie uzdevumi ir uzskatāmi par prioritāriem.  Padomes secinājumi

 

Akta ieviešanas gaita: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Lapas informācija atjaunota:    11-06-2014