Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Politikas plānošanas dokumenti

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129)

       

Likumi

Enerģētikas likums

Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

 

MK noteikumi

Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumi Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

 

SPRK dokumenti

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

 

ES dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 713/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (Dokuments attiecas uz EEZ)

Lapas informācija atjaunota:    15-02-2016