Saskaņotas darbības Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES prasību ieviešanai

Saskaņotas darbības Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES prasību ieviešanai

Programmas “Apvārsnis 2020” projekts

 

 

Ekonomikas ministrija piedalās Eiropas Komisijas finansētā projektā “Saskaņotas darbības Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES (turpmāk – Direktīva 2012/27/ES) prasību ieviešanai” (Concerted Action for the Energy Efficiency Directive) (turpmāk – projekts CA EED2).

 

Projektam ir šādi mērķi:

 1. Uzlabot un strukturēt dalībvalstu informācijas un pieredzes apmaiņu Direktīvas 2012/27/ES prasību ieviešanā, vienlaikus veicinot Direktīvas 2012/27/ES prasību ieviešanas labās prakses piemēru izplatību dalībvalstīs. 
 2. Veicināt dalībvalstu dialogu par kopīgu pieeju Direktīvas 2012/27/ES atsevišķu pantu prasību efektīvai īstenošanai.
 3. Sadarboties ar Eiropas Komisijas Energoefektivitātes direktīvas komiteju.

 

Projektā CA EED2 darbs ir sadalīts četrpadsmit ekspertu jomās, kas aptver Direktīvas 2012/27/ES pamatprasības:

 • Energoefektivitātes shēmas un pasākumi: plānošana, uzraudzība un verificēšana, kā arī ietaupījumu aprēķini;
 • Sabiedriskās ēkas;
 • Publiskais iepirkums;
 • Ilgtermiņa ēku renovācijas stratēģija;
 • Mērīšanas un norēķinu un norēķinu informācija;
 • Pieprasījuma blakus resursi;
 • Tīkla efektivitāte un transformācijas efektivitāte;
 • Enerģijas pakalpojumi un ESCO;
 • Enerģijas audits un energovadības sistēmas;
 • Energoefektivitātes pakalpojumu sertificēšana, energoauditoru un enerģijas menedžeru apmācība un sertificēšana;
 • Energoapgādes efektivitāte, augstas efektivitātes koģenerācija un apkure/dzesēšana;
 • Energoefektivitātes pienākuma shēmas un alternatīvi pasākumi;
 • Finanses (visaptveroša joma);
 • Informācija un apmācība (horizontāla joma).

 

Projekts CA EED2 tika uzsākts 2017. gada pavasarī un tiek finansēts saskaņā ar Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" (Horizon 2020) Pētniecības un inovāciju programmu. Projekta CA EED2 priekšgājēji ir projekts CA EED1 (2013.–2017.) un projekti CA ESD  Energoservisa Direktīvas 2006/32/EK ieviešanas atbalstam, sākot no 2006. gada.

Projektā CA EED2 piedalās visas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija.

 

Vairāk informācijas:  http://www.ca-eed.eu/home

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2018