Atbalsts trūcīgām, maznodrošinātām personām, personām ar I grupas invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti

 

2015.gada 1.janvārī tika uzsākta aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) sniegšana, kas ir elektroenerģijas tirdzniecība aizsargātajam lietotājam. Aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, trūcīga vai maznodrošināta persona, persona ar I grupas invaliditāti vai ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti. Aizsargātais lietotājs pakalpojumu saņem atlaides veidā rēķinā par elektroenerģiju, kurā tam kompensēta obligātā iepirkuma jaudas komponente un sadales sistēmas pakalpojuma fiksētā daļa jeb maksa par pieslēguma jaudu, kā arī tam samazināta cena par elektroenerģiju līdz 100 kWh vai 400 kwh patēriņam daudzbērnu ģimenēm.
 

2019.gadā pakalpojumu turpina nodrošināt akciju sabiedrība “Latvenergo”.
 

Daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura vēlas saņemt pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējam iesniedz pieteikumu (klātienē vai mājaslapā) un pēc pieteikuma izskatīšanas, tiek attiecināts pakalpojums. Augstākminētajām aizsargātā lietotāja kategorijām pakalpojuma nodrošinājums ir uz gadu. Jāuzsver, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts).
 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene pakalpojumu saņem, ja trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu pašvaldība būs piešķīrusi iepriekšējā kalendārā mēnesī un šo informāciju nodevusi akciju sabiedrībai „Latvenergo”. Trūcīgām un maznodrošinātām personām pakalpojuma nodrošinājums ir viens kalendārais mēnesis.
 

 Lai persona saņemtu maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, tai ir jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu, kurš vērtē, vai pēc noteiktiem kritērijiem ir piemērojams maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. Ja statuss tiek piešķirts, tad sociālais dienests šo informāciju nodod tālāk akciju sabiedrībai „Latvenergo”.
 

Pakalpojumu var saņemt arī tad, ja personai (ģimenei) pašai nav noslēgts līgums ar akciju sabiedrību “Latvenergo”, bet tāds ir noslēgts, piemēram, apsaimniekotājam daudzdzīvokļu mājā vai pašvaldībai sociālajā mājā. Šajā gadījumā klientam, piesakoties pakalpojuma saņemšanai jānorāda līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Lapas informācija atjaunota:    11-02-2019