Energoefektivitāte

Energoefektivitātes paaugstināšana ir būtisks priekšnosacījums tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam, kas ir cieši saistīts ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Nacionālo reformu programmu stratēģijas "ES2020" īstenošanai, ietver rīcības virzienu "Energoefektivitāte un enerģijas ražošana", kā arī mērķu sasniegšanas rādītāju attiecībā uz tautsaimniecības energoefektivitāti – samazināt enerģijas patēriņu iekšzemes kopprodukta radīšanai no 0,37 toe/1000EUR (2010. gadā) līdz 0,28 toe/1000EUR (2020. gadā).
 

Galvenie politikas virzieni un pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai: daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšana, energoefektivitātes paaugstināšana sabiedriskās un ražošanas ēkās, efektīvas apgaismojuma infrastruktūras ieviešana pašvaldību publiskajās teritorijās, energoefektivitātes paaugstināšana siltumenerģijas ražošanā, energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā.
 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (turpmāk – Direktīva 2012/27/ES).  Direktīva 2012/27/ES ievieš vairākas obligātas prasības energoefektivitātes jomā, kuru izpildei nepieciešamas būtiskas izmaiņas ne tikai Latvijas enerģētikas politikā un normatīvajos aktos, bet ar energoefektivitāti saistītās citās politikās. Direktīvas 2012/27/ES prasības kopumā ir vērstas uz tādas nacionālās energoefektivitātes sistēmas izveidi, kas ļauj valstij veikt enerģijas ietaupījumus visās enerģētikas jomās –  enerģijas ražošanā, pārvadē un galalietotājos.  Politikas sasniegto rezultātu novērtējums un metodiska ziņojamās informācijas apkopošana  ļaus Latvijai būtiski uzlabot savas enerģētikas politikas ieviešanai nepieciešamo informatīvo bāzi.
 

Latvijai saistībā ar Direktīvas 2012/27/ES ieviešanu jāsasniedz indikatīvais valsts energoefektivitātes mērķis, kura ietvaros jānodrošina divi saistoši mērķi: katru gadu jāsasniedz 1,5 % valsts galalietotājiem piegādātās enerģijas ietaupījums  un katru  gadu jārenovē 3 % valstij piederošo ēku platības.
 

Valsts energoefektivitātes mērķis atbilst šādiem enerģijas ietaupījuma skaitliskajiem apjomiem:

  • kopējais valsts indikatīvais energoefektivitātes mērķis - primārās enerģijas ietaupījums 2020. gadā - 0,670 Mtoe (28 PJ);
  • ikgada 1,5 % gala enerģijas ietaupījuma mērķis - 1,5 % apjomā no galalietotājiem piegādātās enerģijas – kopā līdz 2020.gadam-  0,261 Mtoe (10,9 PJ).
  • ikgada centrālās valdības  ēku 3 % platības renovācijas mērķis (maksimālās aplēses – kopā 678 460 m2), kam atbilstošais enerģijas ietaupījuma apjoms visā 2014. - 2020. gada periodā ir 0,0044 Mtoe (0,18 PJ).

 

Ekonomikas ministrija izstrādā normatīvo aktu projektus Direktīvas 2012/27/ES prasību pārņemšanai.

 

Ietaupījums, kas tiek aprēķināts kā starpība starp bāzes scenāriju un scenāriju ar pasākumiem; šis ietaupījums nenozīmē valsts enerģijas patēriņa absolūto samazinājumu, bet gan pieauguma ierobežojumu, ko nodrošina minētie pasākumi. Mērķa ziņošanas metodiskās prasības noteiktas Direktīvas 2012/27/ES V pielikumā.

 

Politikas plānošanas dokumenti

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129)

Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK, prasību pārņemšanu normatīvajos aktos (MK 02.12.2013. rīkojums Nr.587)

  

Likumi

Energoefektivitātes likums

Enerģētikas likums

Ēku energoefektivitātes likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Likums "Par atbilstības novērtēšanu"

Likums "Par Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aizsardzības aspektiem"

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

 

Uz Energoefektivitātes likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 226 "Energoefektivitātes pienākumu shēmas noteikumi"

Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 221 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu"

Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumi Nr. 202 "Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību"

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu"

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi"

Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi"

 

Mājsaimniecības (ēkas)

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

Ministru kabineta 2005. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai"

 

Energoefektivitātes prasības elektroierīcēm

Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.803 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"

 

Citi MK noteikumi

Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 180 "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 243 "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"

 

ES dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku

Lapas informācija atjaunota:    27-08-2020