Statistika, pētījumi

2017.gadā būvniecības apjomi nozīmīgi pieauga

Būvniecības nozarē 2017.gadā atsākās izaugsme pēc divu gadu pārtraukuma. Būvniecības produkcijas apjomi bija par 21,7% lielāki kā 2016.gadā. Tas lielā mērā ir saistīts Eiropas Savienības struktūrfondu projektu uzsākšanu un īstenošanu, kas pozitīvi ietekmē nozari.

 

2017.gadā būvniecības produkcijas apjomi palielinājās gan ēku, gan inženierbūvju pamatkategorijās.

 

Straujākais pieaugums bija vērojams inženierbūvju būvniecībā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būvniecības produkcijas apjomi bija par 31,9% lielāki. Apjomu ziņā lielākais palielinājums bija vērojams autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un sliežu ceļu būvniecībai. Sagaidāms, ka inženierbūvju būvniecības apjomu pieaugums turpmākajos gados turpināsies, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un apjomīgu infrastruktūras projektu īstenošanu.

 

Ēku būvniecība kopumā pieauga par 14,8%. To nodrošināja nedzīvojamo ēku būvniecības apjomu palielinājums par 23,5%, kamēr dzīvojamo ēku grupā ir vērojams sarukums par 7,9%. Nedzīvojamo ēku grupā lielākais devums izaugsmē bija rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām, kā arī biroju ēkām.

 

2017.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2016.gada 4.ceturksni, būvniecības produkcijas apjomi pieauga par 24,4%. Izaugsme bija vērojama gan ēku, gan inženierbūvju būvniecībā, pieaugums ir 19,6% un 31,1% attiecīgi. 4.ceturksnī ēku būvniecībā strauji pieauga nedzīvojamo ēku būvniecības apjomi (par 30,7%), vienlaicīgi sarūkot dzīvojamo ēku būvniecības apjomiem par 9,8%.

 

Aktivitātes pieaugums atspoguļojas arī izsniegto būvatļauju skaita pieaugumā. 2017.gadā tika izsniegtas 4217 būvatļaujas, par 531 pārsniedzot 2016.gadā izsniegto būvatļauju skaitu. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita gandrīz puse izsniegta jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai.

 

2018.gadā, turpinoties Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ieviešanai, būvniecības nozarē izaugsme turpināsies, taču pieauguma tempi varētu būt nedaudz lēnāki nekā 2017.gadā.

 

Apkopojums par būvniecības iecerēm, kuras paredzēts īstenot par publiskiem līdzekļiem

 

Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likums” 18.panta 1.daļu, kas stājās spēkā 2017.gada 1.jūnijā, saskaņā ar šī likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, “pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, informāciju par plānotajiem šā likuma 8. panta otrajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot vismaz pasūtītāju, plānoto iepirkuma priekšmetu un saiti uz pircēja profilu, kur būs pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija, plānoto iepirkuma veikšanas kārtību, plānoto CPV kodu, iepirkuma līguma veidu, plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi un datu aktualizācijas datumu. Pasūtītājs informāciju aktualizē pēc nepieciešamības.”.

 

Informācija par plānotajiem iepirkumiem pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan

___________________________________________________________________________________

Būvkomersantu reģistra statistika pieejama Būvniecības informācijas sistēmā.


CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Lapas informācija atjaunota:    28-03-2018