Politikas plānošanas dokumenti

Eirokodeksa standartu uzlabošanas pasākumu plāns 2016.-2018.gadam

 

2015. gada 1. decembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto plānu par Eirokodeksa standartu uzlabošanas pasākumiem 2016.-2018. gadam.

 

Plāna mērķis ir nodrošināt esošo Eirokodeksa standartu uzturēšanu un jaunu Eirokodeksa standartu pārņemšanu nacionālajā standartizācijas sistēmā, kā arī nodrošināt nacionālās standartizācijas institūcijas dalību otrās paaudzes Eirokodeksa standartu izstrādāšanas procesā.

 

Eirokodeksa standartu plānveidīgai uzturēšanai un aktualizēšanai, ekspertu dalības Eiropas Standartizācijas komitejas (European Comittee for Standartization – turpmāk CEN) darba grupās nodrošināšanai, kā arī Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra kapacitātes palielināšanai plānā paredzēti šādi pasākumi 2016.–2018. gadam:

  • Standartu uzturēšana un aktualizēšana;
  • Ekspertu dalības nodrošināšana CEN darba grupās;
  • Mācību grāmatas izdošana par būvkonstrukciju projektēšanu atbilstoši Eirokodeksa standartiem;
  • Semināru organizēšana nozares profesionāļiem;
  • Eirokodeksa standartu tulkošana;
  • Eirokodeksa standartu Nacionālo pielikumu izstrādāšana.

 

Eirokodeksa standarti tika pilnībā pārņemti būvniecību regulējošo normatīvo aktu sistēmā un Eirokodeksa standartu nacionālais ieviešanas plāns 2013.-2014. gadam tika pilnībā izpildīts šā gada 1. jūnijā. Vienlaikus, 2015. gadā CEN uzsāka darbu pie otrās paaudzes Eirokodeksa standartu izstrādāšanas.

 

Saskaņā ar CEN izstrādāto Eirokodeksa standartu publicēšanas plānu 2015. un 2016. gadā  tiks publicēti septiņi Eirokodeksa standarti. Standartu pārņemšanai būs nepieciešams organizēt ekspertu darbu, kā arī nodrošināt atbilstošu grozījumu izstrādāšanu Eirokodeksa standartu Nacionālajos pielikumos.

 

Kopējais plāna izpildei plānotais finansējums ir 210 000 EUR.

 

Kā ziņots iepriekš, Eirokodeksa standartu pilnīgai adaptācijai būvniecību regulējošo normatīvo aktu sistēmā un būvniecības nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanai Latvijā, Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014. gadam ietvaros tika īstenoti 18 pasākumi, tai skaitā, nodrošinot 17 pamatstandartu, 31 standartu labojumu un 5 standarta papildinājumu tulkošanu, 26 Eirokodeksa standartu nacionālo pielikumu izstrādāšanu, tiesību aktu izstrādāšanu Eirokodeksa standartiem atbilstošai projektēšanai. Tāpat arī būvkonstrukciju projektēšanas profesionāļu informēšanai par Eirokodeksa standartiem atbilstošas projektēšanas īpatnībām tika organizēti 6 semināri un izstrādāti informatīvie materiāli.

 

Lapas informācija atjaunota:    12-04-2016