Būvspeciālisti

 

Būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās. Informāciju par būvspeciālista patstāvīgas prakses tiesībām (būvspeciālista sertifikātu)  iekļauj būvspeciālistu reģistrā.

 

Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību

Prasības potenciālajām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm

 

Būvspeciālistu reģistrs šeit.

Kompetences pārbaudes iestādes Deleģēšanas līgumi
Latvijas Elektriķu brālība Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/9
Latvijas Melioratoru biedrība Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/8
Latvijas Arhitektu savienība Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/4
Latvijas Būvinženieru savienība Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/3
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/5
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/2
Latvijas Dzelzceļnieku biedrība Deleģēšanas līgums Nr.5.2.-17.2_2019_6
Latvijas Jūrniecības savienība Deleģēšanas līgums Nr.5.2.-17.2_2019_7

 

 

Kompetences pārbaudes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži šeit.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Būvdarbu kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei veic būvvaldes, institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektori — attiecīgajās institūcijās nodarbinātas personas, kuras ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā un reģistrētas būvinspektoru reģistrā.

 

Būvinspektoru reģistrs pieejams šeit.

Prasības reģistrācijai Būvinspektoru reģistrā pieejamas šeit.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem.

 

Būvkomersantu reģistrs pieejams šeit.

Būvkomerantu reģistra prasības, rekvizīti un reģistram iesniedzamās veidlapas pieejamas šeit.

_______________________________________________________________________________________________

  Apmācību semināri 2019.gadā

Lapas informācija atjaunota:    03-06-2020