Būvniecības kontrole

Būvinspektoru reģistrs pieejams: www.bis.gov.lv

 

Būvinspektora tiesības un pienākumi

Būvinspektora tiesības:

 

Būvniecības likums (18.panta pirmā, trešā, 61. un septītā daļa, 21.panta piektā daļa)

 

 • Sadarbības ietvaros būvvaldes būvinspektoram ir tiesības apskatīt būvdarbu laikā arī tādu būvi un būvlaukumu, kuru uzraudzība ir Būvniecības valsts kontroles biroja vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, kompetencē, un sniegt par to informāciju attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai.

 • Būvinspektoram, veicot būvniecības kontroli, ir tiesības apskatīt un pārbaudīt būvi un būvlaukumu būvdarbu laikā. Ja fiziskās un juridiskās personas nenodrošina būvinspektoram tiesības apskatīt un pārbaudīt būvi un būvlaukumu būvdarbu laikā, šādās būvēs un būvlaukumā var iekļūt, izmantojot aizvietotājizpildi un fizisku spēku saskaņā ar rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz būvvaldes, Būvniecības valsts kontroles biroja vai citas institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, pieteikumu un tam pievienotajiem materiāliem.

  Ja būvinspektors būvlaukumā konstatē būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas neesamību būvlaukumā, viņš ir tiesīgs apturēt būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu.

 • Ja būvinspektors būvlaukumā konstatē atkāpes no vides prasībām, kas radījušas vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu, viņš ir tiesīgs apturēt būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu.

 • Būvinspektoram, uzrādot darba apliecību un augstākas amatpersonas pilnvarojumu, ir tiesības apmeklēt fiziskajām un juridiskajām personām piederošās vai to lietošanā esošās būves un atsevišķas telpas, lai kontrolētu ekspluatācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā patvaļīgas būvniecības esamību un būves drošumu. Ja fiziskās vai juridiskās personas nenodrošina būvinspektoram tiesības apskatīt un pārbaudīt būves un atsevišķas telpas, šādās būvēs un atsevišķās telpās var iekļūt, izmantojot aizvietotājizpildi un fizisku spēku saskaņā ar rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz būvvaldes, biroja vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieteikumu un tam pievienotajiem materiāliem. Ja šādās būvēs un telpās nepieciešams iekļūt, lietojot fizisku spēku, to veic likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

 

 • Pieprasīt atbildīgajam būvdarbu vadītājam un būvuzraugam sniegt dalītu laika uzskaiti pamatojošo dokumentāciju par savu darbu katrā būvobjektā (100.13. un 125.20.apakšpunkts).

 • Uzaicināt autoruzraugu un būvuzraugu ierasties būvlaukumā (113.7. un 125.11.apakšpunkts).

 • Apsekot būvobjektu vai ekspluatācijā pieņemtu būvi, lai konstatētu iespējamu patvaļīgu būvniecību vai būves ekspluatāciju neatbilstoši tās lietošanas veidam (143.1.apakšpunkts)

 • Ierosināt Būvniecības valsts kontroles birojam vai būvvaldei būves ekspluatācijas apturēšanu, ja tiek konstatēta patvaļīga ekspluatācija vai arī ekspluatācija neatbilst būvatļaujā paredzētajam būves lietošanas veidam (143.2.apakšpunkts).

 • Pieprasīt no būvniecības dalībniekiem jebkuru būvobjekta dokumentāciju, tai skaitā būvprojektu (143.3.apakšpunkts).

 • Būvdarbu laikā lūgt atbrīvot telpas, padarot tās pieejamas, un atsegt būvju daļas, lai varētu pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju, ja konstatētas nedrošuma pazīmes (143.4.apakšpunkts).

 • Apturēt būvdarbus, ja būvlaukumā nav būvdarbu vadītāja (143.5.apakšpunkts).

 • Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektoram, izskatot iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi, ir tiesības apskatīt jebkuru objektu un fiksēt situāciju apskates materiālos, bet gadījumos, kad apsekojamās būves uzraudzība ir biroja kompetencē, arī sastādīt atzinumu (150.punkts).

 • Sadarbības ietvaros būvvaldes būvinspektoram ir tiesības būvdarbu laikā apskatīt arī tādu būvi un būvlaukumu, kura uzraudzība ir biroja vai citas institūcijas kompetencē, un sniegt par to informāciju birojam vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, turpmākai rīcībai (153.punkts).

 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (45.punkts)

 

 • Pieprasīt būvdarbu veicējam nekavējoties uzrādīt apdrošināšanas polisi vai apdrošinātāja izsniegto apdrošināšanas polises kopiju, kā arī izziņu, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz gadu.

Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” (6.2. un 6.3.2.apakšpunkts)

 

 • Pieprasīt atbildīgajam būvdarbu vadītājam uzrādīt piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumentus un būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju.

 

Būvinspektora pienākumi:

 

Būvniecības likums (18.panta ceturtā, piektā un sestā daļa, 21.panta sestā daļa)

 

Veicot būvdarbu kontroli, būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi nodarbināti:

 • pārbauda būvdarbu uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • pārbauda būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;
 • pārliecinās par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi;
 • pārliecinās par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē institūcijas, kuras veic vides valsts kontroli;
 • pārliecinās, vai tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība gadījumos, kad attiecīgās uzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, un vai tiek ievērots būvuzraudzības plāns.

Ja būvinspektors, veicot būvdarbu kontroli, konstatē patvaļīgu būvniecību vai konstatē atkāpes no būvvaldei iesniegtā būvprojekta, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu.

Būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu. Apskates rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei. Publiskas ēkas apskati veic un atzinumu sagatavo Būvniecības valsts kontroles birojā nodarbināts būvinspektors.

 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

 

Par katru pārbaudi būvinspektors sagatavo atzinumu (9.pielikums). Atzinumu var nesagatavot, ja apsekošanas rezultātā tiek sagatavots cits dokuments, kurā tiek ietverti apsekošanas rezultāti (izziņa par būves neesību u. c.) (134. un 135.punkts).

Pirms būvvalde izdod būvatļauju, būvinspektors pārbauda būvniecības ieceres realizācijas vietu, lai pārliecinātos, ka tur nav veikta patvaļīga būvniecība (137.punkts).

Pēc būvdarbu uzsākšanas būvinspektors kontrolē būvniecības procesu, apsekojot būvdarbu veikšanas vietu atbilstoši būvuzraudzības plānam (138.punkts).

Veicot būvobjekta pārbaudi, būvinspektors pārliecinās, ka:

 • būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja un pirms to uzsākšanas ir izpildīti būvatļaujas nosacījumi vai arī pirms būvdarbu veikšanas būvvaldē ir akceptēta apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pirms to uzsākšanas ir iesniegti un reģistrēti nepieciešamie dokumenti;
 • būvdarbi notiek, nepieļaujot atkāpes no būvatļaujas, akceptētās apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta nosacījumiem, kā arī ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • būvlaukumā atrodas būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti;
 • būvdarbi būvlaukumā notiek, ievērojot vides prasības;
 • tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti, tai skaitā tiek ievērots būvuzraudzības plāns;
 • būvdarbu veikšanai ir spēkā esoša obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise;
 • būvlaukumā atrodas atbildīgais būvdarbu vadītājs un veic tam noteiktos pienākumus (139.punkts).

Ja būvinspektors, veicot būvobjekta pārbaudi, konstatē, ka:

 • būvizstrādājumiem nav atbilstošas ekspluatācijas īpašību deklarācijas, būvinspektors informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru;
 • netiek ievēroti darba aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti, būvinspektors informē Valsts darba inspekciju;
 • veicot būvdarbus, pieļautas atkāpes no vides prasībām, kas radījušas vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu, būvinspektors informē institūciju, kura veic vides valsts kontroli (140.punkts).

 

Būvinspektoram ir pienākums apturēt būvdarbus, ja viņš, veicot būvobjekta pārbaudi konstatē pārkāpumus:

 • būvdarbu veikšanai nav saņemta būvatļauja un pirms to uzsākšanas nav izpildīti būvatļaujas nosacījumi vai arī pirms būvdarbu veikšanas būvvaldē nav akceptēta apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pirms to uzsākšanas nav iesniegti un nav reģistrēti nepieciešamie dokumenti;
 • būvdarbi notiek, pieļaujot atkāpes no būvatļaujas, akceptētās apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta nosacījumiem, kā arī neievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • būvlaukumā neatrodas būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti (141.punkts).

 

Ja būvinspektors, veicot būvobjekta pārbaudi, būvlaukumā konstatē atkāpes no vides prasībām un tas ir radījis vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu, viņš ir tiesīgs apturēt būvdarbus (142.punkts).

 

Būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati, novērtē redzamos bojājumus un apskates rezultātus fiksē atzinumā. Apskates rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei. Trešās grupas publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma 6.1pantam nodrošina Būvniecības valsts kontroles birojā nodarbināts būvinspektors (144.punkts).

 

Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” (6.2. un 6.3.2.apakšpunkts)
 

Lai nodrošinātu būvizstrādājumu tirgus uzraudzību būvlaukumā, būvinspektors par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas pārbaudes laikā konstatētajām būvizstrādājuma neatbilstībām informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru, rakstiski sniedzot informāciju par būvizstrādājumu, kā arī citu tā rīcībā esošo informāciju par būvizstrādājuma piegādātāju un ražotāju.

 

Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” (148.punkts)

 

Aktā vai izziņā par būves neesību minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

 

Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (166.punkts)

 

Izziņā par inženierbūves neesību minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

 

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”

 

 • Ēku vai tās daļu pieņem ekspluatācijā būvvalde – būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu, vai Būvniecības valsts kontroles birojs (170.punkts).

 

 • Jebkuru aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors (190.punkts).

 

 • Ja ēka nojaukta ziemas laikā un saskaņā ar būvprojektu paredzēts labiekārtot teritoriju, teritorijas apzaļumošanu, koku un krūmu stādīšanu, piebrauktuvju, ietvju seguma virsslāņa uzklāšanu var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam, atlikto darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors (213. un 214.punkts).

 

Lapas informācija atjaunota:    21-10-2014