Informācija par projektu

Projektu „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 
(ID. 3DP /3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004) Ekonomikas ministrija īsteno darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „ Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

 

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 7.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 792 592,35, no tām attiecināmās izmaksas EUR 3 502 326,50. ERAF līdzfinansējums ir 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t. i., EUR 3 502 326,50.

 

BIS paredzēts iekļaut:

 • Būvkomersantu reģistru,
 • Būvspeciālistu reģistrs,
 • Neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistru,
 • Ēku energoefektivitātes sertifikātu reģistru,
 • Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru,
 • Būvinspektoru reģistru.

 

BIS paredzēta datu apmaiņa ar šādām informācijas sistēmām:

 • Valsts informācijas sistēmu savietotājs,
 • Ģeotelpisko datu savietotājs,
 • Iedzīvotāju reģistrs,
 • Uzņēmumu reģistrs,
 • Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrs,
 • Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrs,
 • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma,
 • Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata. 

Īstenojot projektu, tiks ieviesti četri e-pakalpojumi:

1. būvniecības ieceres izskatīšana;

2. būvatļaujas izsniegšana;

3. vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana;

4. būves nodošana ekspluatācijā.

 

Sadarbības partneri

Valsts zemes dienests

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīgas pilsētas būvvalde

Lapas informācija atjaunota:    27-10-2015