Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums un ražotāju reģistrs

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums
 

Šis likums nosaka subsidētās elektroenerģijas nodokļa objektu, nodokļa maksātājus, nodokļa likmi, subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistra izveidošanas un uzturēšanas kārtību, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbildību par šā likuma pārkāpumiem.
 

Nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas ražotāji, kuriem ir tiesības:
1) pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;
2) saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;
3) pārdot elektroenerģiju saskaņā ar laikposmā no 1998.gada 6.oktobra līdz 2005.gada 7.jūnijam spēkā bijušajiem Enerģētikas likuma 40.panta nosacījumiem.
 

Saskaņā ar šā likuma 6.pantu Ekonomikas ministrija izveido un uztur subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistru.
 

Subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistrs (Uz 18.01.2018.)

 

Ja nodokļa maksātāja apliekamajiem ienākumiem vairs nav piemērojama šā likuma 5.pantā minētā likme un informācija par to nav ietverta reģistrā, tad nodokļa maksātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un pirms rēķina izrakstīšanas par to rakstveidā informē Ekonomikas ministriju un publisko tirgotāju. Nodokļa maksātājs rēķinā norāda un publiskais tirgotājs piemēro nodokļa likmi, kas ir piemērojama apliekamajam ienākumam atbilstoši faktiskajai situācijai.

Lapas informācija atjaunota:    18-01-2018