Ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanai būvniecībā ieviesīs sodu sistēmu par elektroniskās darba laika uzskaites kārtības neievērošanu

10-05-2019

Nākamnedēļ Saeima sāks izskatīt Ministru kabineta piedāvājumu grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot ieviest sodus būvdarbu veicējiem par elektroniskās darba laika uzskaites kārtības neievērošanu.

 

Minētie grozījumi izstrādāti turpinot darbu pie ēnu ekonomikas mazināšanas būvniecības nozarē, lai motivētu būvdarbu veicējus ieviest būvlaukumos normatīvo aktu prasībām atbilstošu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu (turpmāk – EDLUS), veikt tajā objektīvu un precīzu katra nodarbinātā faktiski nostrādātā laika uzskaiti un datu glabāšanu, kā arī datu nodošanu kontrolējošām institūcijām.

 

Ēnu ekonomikas izpausmes un nenorēķināšanas starp būvniecības procesa dalībniekiem būvniecībā atstāj negatīvu iespaidu uz godīgu konkurenci nozarē, būvniecības kvalitāti, kā arī uz nozarē nodarbināto sociālajām garantijām. Lai arī ēnu ekonomikas līmenis būvniecības nozarē pēdējos gados ir mazinājies, tas joprojām ir ievērojami augstāks nekā ekonomikā kopumā.

 

Likumprojekts paredz ieviest administratīvo atbildību galvenajam būvdarbu veicējam un apakšuzņēmējam gadījumā, ja tie nebūs nodrošinājuši, lai visi darba ņēmēji, kas būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, būtu reģistrējuši savu darba laiku EDLUS. Vienlaikus, lai izvairītos no tā, ka faktiski būvlaukumā nodarbinātās personas tiek uzdotas par personām, kuras nav nodarbinātas būvlaukumā, tiek paredzēts sods galvenajam būvdarbu veicējam par šādu personu nereģistrēšanos EDLUS.

 

Soda apmēri ir noteikti, ņemot vērā iespējamo nenomaksāto nodokļu apmēru. Katrā konkrētajā gadījumā ir vērtējami apstākļi, kas mīkstina vai pastiprina atbildību par attiecīgajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Līdz ar to maksimālais sods, ko varēs piemērot fiziskām personām ir 700 eiro, bet juridiskām personām soda apmērs var būt pat 100 tūkst.eiro.

 

Paredzētie sodi:

  • būvlaukumā nodarbinātai personai par nereģistrēšanas izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 20 eiro;
  • darba devējam par reģistrācijas nenodrošināšanu uzliek naudas sodu no 20 līdz 400 eiro par katru nereģistrēto personu, kura veic būvdarbus būvlaukumā vai sniedz citu pakalpojumu. Ja nav izpildījuši vairāk kā 30 % personu, tad tūkstotis eiro par katru personu;
  • galvenajam būvdarbu veicējam par norobežota būvlaukuma apmeklētāju reģistrācijas nenodrošināšanu uzliek naudas sodu no 20 līdz 400 eiro par katru nereģistrētu apmeklētāju. Ja nav izpildījuši vairāk kā 30 % personu, tad tūkstotis eiro par katru personu;
  • galvenajam būvdarbu veicējam un apakšuzņēmējam par noteiktas informācijas neiekļaušanu vai nenodošanu vienotajai elektroniskajai darba laika uzskaites datubāzei (turpmāk – VEDLUD) uzliek naudas sodu no 100 līdz 5 tūkst. eiro;
  • galvenajam būvdarbu veicējam par EDLUS datu neglabāšanu, neuzrādīšanu vai neizsniegšanu valsts institūcijām uzliek naudas sodu no 100 līdz 5 tūkst. eiro;
  • galvenajam būvdarbu veicējam par EDLUS neieviešanu uzliek naudas sodu no piecsimt līdz 5 tūkst. eiro par katru būvdarbu veikšanas katru dienu (nepārsniedzot 100 tūkst. eiro apmēru).

 

Nākotnē sods par elektroniskās darba laika uzskaites kārtības neievērošanu var negatīvi ietekmēt kvalifikācijas klases piekrišanu būvkomersantam.

 

Uzraudzību par EDLUS ievērošanu īstenos un lēmumu par administratīvo sodu pieņems Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID). Lai nodrošinātu caurspīdīgu un pārskatāmu uzraudzības procesu, VID sagatavos vadlīnijas sodu piemērošanai.

 

Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī.

 

Kā zināms, 2017.gada 22.jūnijā Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz galvenajam būvdarbu veicējam pienākumu ar 2017.gada 1.oktobri nodrošināt EDLUS ieviešanu būvlaukumos, kuros tiek veikta jaunas trešās grupas būves būvniecība vai būvdarbi, kuru izmaksas ir 1 miljons eiro vai vairāk. Neatkarīgi no tā, ka EDLUS ieviešana tika uzsākta ar 2017.gada 1.oktobri, ievērojot principu “konsultē vispirms”, paredzēts, ka šajā likumprojektā paredzēto sodu aprēķināšana tiks veikta tikai par laika periodu sākot no grozījumu spēkā stāšanās. Līdz ar to, sodus nepiemēros attiecībā uz laika periodu pirms šo grozījumu spēkā stāšanās, kurā EDLUS bija jābūt ieviestai.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013196

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija; http://www.youtube.com/siltinam

Facebook: https://www.facebook.com/ekonomikasministrija; www.facebook.com/atbalstsuznemejiem; https://www.facebook.com/dzivosiltak

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    10-05-2019