Diskutēs par darba tirgus nākotnes izaicinājumiem

23-04-2019

Nākotnes darba tirgus izaicinājumi ir zināmi: pieprasījums pēc mazkvalificēta darbaspēka arvien samazinās, pieaug pieprasījums pēc dabaszinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu speciālistiem. Tomēr darbaspēka un izglītības piedāvājums mainās lēni un darba devēji jau šodien izjūt atbilstoša darbaspēka trūkumu, bet nākotnē darba tirgus pieprasījums un piedāvājums varētu būt vēl neatbilstošāks, jo palielināsies novecošanās ietekme, kā arī parādīsies pieprasījums pēc prasmēm, par kurām šobrīd vēl nezinām. Lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām darba tirgū, nepieciešams ieviest funkcionālu sadarbības sistēmu un darbaspēka pārvaldības modeli.

 

Par problēmām darba tirgū diskutēts daudz, par konkrētiem risinājumiem – mazāk. Ekonomikas ministrija īstenoja pētījumu, kurā analizētas darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas pilnveides iespējas. Pētījuma galvenie secinājumi norāda – lai nākotnē situāciju darba tirgū stabilizētu, jāpilnveido sistēmas organizatoriskais ietvars un iesaistīto pušu sadarbības modelis, kā arī jāpārskata izglītības piedāvājums un tā atbilstība darba tirgus tendencēm, jāveicina uzņēmēju un nozaru pārstāvju iesaiste darba tirgus prognozēšanā un pārkārtojumu īstenošanā.

 

Visi interesenti varēs iepazīties ar pētījuma galvenajiem secinājumiem diskusijā “Darbaspēks Latvijā – kā saskaņot nākotnes vajadzības ar šodienas realitāti?”, kura norisināsies šā gada 25.aprīlī, no plkst. 10.00 līdz 13.00 Birojnīcā. Diskusijā piedalīsies un ar viedokļiem par esošo situāciju darbaspēka jomā Latvijā un nepieciešamajiem uzlabojumiem dalīsies uzņēmēji un nozaru eksperti, reģionu un pašvaldību, izglītības iestāžu un valsts institūciju pārstāvji.

 

Dalība pasākuma tikai ar iepriekšēju reģistrāciju, tādēļ plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus dalībai diskusijā aicinām iepriekš pieteikties līdz 24. aprīļa plkst. 15.00 Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, rakstot uz e-pastu prese@em.gov.lv.

 

Diskusijas fokusā izvirzīti šādi jautājumi:

 

  • Kāpēc ir svarīgi rīkoties apsteidzoši un rast risinājumus nākotnes izaicinājumiem darba tirgū? Kam tas jādara?
  • Kur dodas Latvijas darba tirgus – vai esošais darbaspēka pārvaldības modelis ļauj rast atbildes nākotnes izaicinājumiem jau šodien?
  • Kas nepieciešams profesionālai un koordinētai risinājumu īstenošanai dažādos līmeņos – valsts, reģionālais un nozaru līmenis?
  • Kādas iesaistīto pušu  sadarbības platformas darbojas un ko varam uzlabot? Kā varam sadarboties, lai ātrāk un efektīvāk reaģētu uz darba tirgus signāliem un ieviestu pārkārtojumus? Kāda ir katras iesaistītās puses – darba devēji, pašvaldības, izglītības iestādes, ministrijas – atbildība, lai sadarbība būtu efektīva?

 

Plānots, ka ar Pētījuma ziņojumu, kas ietvers esošās situācijas Latvijā un ārvalstu pieredzes analīzi, rekomendācijas darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas pilnveidei un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu plašākai izmantošanai, kā arī efektīvākai sadarbībai darba tirgus pārvaldībā dažādos līmeņos – valsts, reģionālā un nozaru līmenī visi interesenti varēs iepazīties šā gada maija sākumā.

 

Ekonomikas ministrijas īstenotā pētījuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku” mērķis ir izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā. Vairāk ar pētījuma īstenošanas gaitu var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Pētījums īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros. 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    24-04-2019