Latvijas Būvniecības padomi turpmākos trīs gadus vadīs Baiba Fromane

21-12-2018

Latvijas Būvniecības padomes (turpmāk – Padome) pirmajā sēdē atbildīgo ministriju, Latvijas pašvaldību savienības un 15 jaunievēlētie būvniecības nozares nevalstisko un profesionālo organizāciju pārstāvji, kas turpmākos trīs gadus pārstāvēs nozari Padomē, par Padomes priekšsēdētāju ievēlēja Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” vadītāju Baibu Fromani, bet par Padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” priekšsēdētāja vietnieku Arti Dzirkali.

 

Uzrunājot Padomi B.Fromane uzsvēra, ka apņemas stiprināt Latvijas Būvniecības padomes lomu un kapacitāti būvniecības politikas veidošanas procesā.

 

Nākamajā Padomes sēdē plānots noteikt sasniedzamos mērķus 2019. gadam un turpmākajiem trim gadiem.

 

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

 

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē ik pēc trim gadiem, līdz attiecīgā gada 1. novembrim.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019