Uzņēmumi energoefektivitātes paaugstināšanai no Kohēzijas fonda ieguldīs 8 miljonus eiro

09-10-2018

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir veikusi kārtējās projektu iesniegumu kopas sākotnējo vērtēšanu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā, kura atbalsta energoefektivitātes paaugstināšanu ražošanas objektos. Apstiprinājumu saņēmuši 32 projektu iesniegumi par kopējo plānoto Kohēzijas fonda (KF) ieguldījumu 8 miljonu eiro apmērā.

 

Visiem 32 apstiprinātajiem projektiem ir jāpilda nosacījumi,  t.i. projektu iesniedzējiem ir jāveic precizējumi un jāizpilda izvirzītie nosacījumi, lai varētu slēgt līgumus par projektu īstenošanu.

 

Informācija par atlases rezultātiem – visiem projektiem, kuru īstenošanai tiks piešķirts finansējums (pēc to apstiprināšanas nosacījumu izpildes) – būs pieejama CFLA mājas lapā, izsludinātās atlases sadaļā (“ES fondi 2014-2020”> “Izsludinātās atlases”).

 

Vairāk kā puse jeb 52% no projektos apstiprinātajām KF investīcijām ir paredzētas esošo iekārtu nomaiņai pret energoefektīvākām (4 miljoni eiro), neparedzot citas investīcijas ēkas un/vai apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšanā. Savukārt ēku energoefektivitātē ir plānots ieguldīt 13% apmērā (KF finansējums 1 miljona apmērā) no kopējā apstiprinātā KF investīciju apjoma. Bet 1% KF investīciju tiks ieguldīts apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšanā. Kombinējot iekārtu un apgaismojuma nomaiņu ar būvdarbiem, energoresursu ietaupījumu plāno nodrošināt 35% no projektos paredzētajām KF investīcijām (gandrīz 3 miljoni eiro).

 

Ražošanas objektu energoefektivitātes paaugstināšanas programmai šī bija jau otrā atlases kārta, un kopumā tās ietvaros bija saņemts 41 projekta iesniegums. Salīdzinoši ar pirmo atlases kārtu otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā bija par 4 projektu iesniegumiem vairāk (pirmajā kārtā – 37, otrajā kārtā – 41), un arī pieprasītā KF finansējuma apjoms - par 2 miljoniem eiro lielāks (pirmajā kārtā – 9 miljoni eiro, otrajā kārtā – 11 miljoni eiro). Tomēr pieprasītais KF atbalsts 41 projektu iesniegumā bija 11 miljoni eiro, kas ir par 27% mazāk kā atlasē pieejamais KF finansējums – 15 miljoni eiro.

 

ES fondu atbalsta programmā apstrādes rūpniecības komersantu energoefektivitātes paaugstināšanai atbalsts paredzēts projektiem, kuros plānotas investīcijas ar mērķi veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

 

Projekta iesniedzējam, lai varētu pretendēt uz KF finansējumu, cita starpā bija jāpierāda, ka plānotais enerģijas ietaupījums pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas būs ne mazāks, kā 15 % gadā no enerģijas apjoma, kas patērēts pirms projekta īstenošanas. Tāpat, ja projekta ietvaros tika plānots paaugstināt ražošanas ēkas energoefektivitāti, bija jāpierāda, ka siltumenerģijas patēriņš ēkas apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

 

Vienam finansējuma saņēmējam un tā saistītajiem uzņēmumiem maksimāli pieejamais  KF apmērs atbalsta programmas ietvaros ir 1 000 000 eiro, savukārt maksimāli pieļaujamā KF atbalsta intensitāte ir 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanu šīs programmas ietvaros CFLA uzsāka 2018.gada  13.martā, noslēdzot pieteikšanos  2018.gada 13.jūnijā. Projektus varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuri darbojas apstrādes rūpniecības nozarē.

 

KF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" ietvaros.

 

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

 

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

 

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

 

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

 

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv

www.cfla.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019