Jaunu produktu ieviešanai ražošanā no ERAF investēs vēl 34 miljonus eiro

02-10-2018

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pabeigusi projektu vērtēšanu Eiropas Savienības (ES) fondu programmas par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā otrās projektu atlases kārtas ietvaros. Kopumā apstiprināti 28 projektu iesniegumi, kuros plānotais ERAF ieguldījums - 34 miljoni eiro.

 

No otrajā kārtā 28 apstiprinātajiem projektiem viens ir apstiprināts bez nosacījuma, savukārt pārējie 27 projekti  ir apstiprināti ar nosacījumu, proti, to iesniedzējiem ir jāveic precizējumi un jāizpilda izvirzītie nosacījumi, lai varētu slēgt līgumus par ES fondu projektu īstenošanu.

 

Otrajā kārtā apstiprinātie projekti papildinās to ES fondu projektu kopu, kuri jau tiek īstenoti šajā ES fondu programmā un ir apstiprināti pirmajā kārtā. Tās ietvaros uzņēmumi veic ieguldījumus ražošanas un inovāciju attīstībā kopumā vairāk kā 60 miljonu eiro apjomā (t.sk. vairāk kā 22 miljoni – ERAF atbalsts).

 

Savukārt otrajā atlases kārtā uz ERAF atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā pretendēja 51 projekts, paredzot gandrīz divas reizes lielāku ERAF atbalstu nekā pieejams, proti, pieprasītais ERAF atbalsts 51 projektu iesniegumā bija 63 miljoni eiro, savukārt šajā kārtā pieejamais ERAF atbalsts – 34 miljoni eiro.

 

Lielākais apstiprināto projektu iesniegumu skaits ir Rīgā un tās reģionā (apstiprināti 12 projektu iesniegumi par kopējo ERAF summu 12 miljonu apmērā), otrais produktīvākais šoreiz ir Zemgales reģions (apstiprināti 8 projektu iesniegumi ar kopējo ERAF finansējumu 10 miljonu eiro apmērā), savukārt mazāk ERAF atbalstu plāno Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionā (Kurzemē – 4 projektu iesniegumi par kopējo ERAF finansējumu 3 miljoni eiro, Latgalē 4 projektu iesniegumi par kopējo ERAF summu 6 miljoni eiro un Vidzemes reģionā – 3 projektu iesniegumi par kopējo ERAF summu 8 miljoni eiro).

 

Sadalījumā pa nozarēm vislielāko ERAF investīciju apjomu plānots ieguldīt kokapstrādes nozarē – 43.80% no programmā pieejamā ERAF finansējuma, kur, īstenojot tikai 7 projektus, nozarē tiks ieguldītas ERAF investīcijas 17 miljonu eiro apmērā. Savukārt metālapstrādes un mašīnbūves nozarē ir lielākais apstiprināto projektu skaits – kopumā 12 iesniegumi  ar kopējo ERAF finansējumu 11 miljoni eiro, jeb 27.55% no pieejamā atbalsta. Mazāk gan projektu skaita, gan investīciju apmērā tiks ieguldīts elektronikas, IT (4 projektu iesniegumi, ERAF – 3 miljoni eiro), ķīmijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā (5 projektu iesniegumi, ERAF – 3 miljoni eiro). Atsevišķi projektu iesniegumi tika apstiprināti pārtikas rūpniecības (2 projektu iesniegumi, ERAF – 4 miljoni eiro) un stikla rūpniecības nozarē (1 projekta iesniegums, ERAF – vairāk kā 0.5 miljons eiro).

 

Šajā programmas kārtā vidējais vienā projekta iesniegumā plānotais ERAF investīciju apmērs ir 1 255 415,19 eiro, mazākais pieprasītais ERAF investīciju apmērs -  335 077,65 eiro, lielākais – 4 000 000, kas ir arī maksimālais iespējamais atbalsts.

 

Informācija par atlases rezultātiem – visiem projektiem, kuru īstenošanai tiks piešķirts finansējums (pēc to apstiprināšanas) – būs pieejama CFLA mājas lapā, izsludinātās atlases sadaļā.

 

Projektos tiek atbalstīta eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošana vai iegāde, kā arī uzstādīšana un testēšana reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību, līdz tehnoloģiju gatavības līmenim Nr.8 (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) ieskaitot, bet nepārsniedzot šo līmeni. Investīcijām ir jābūt pamatotām ar iepriekš veiktiem pētniecības un attīstības darbiem, turklāt specifiski vismaz 20 % apmērā no kopējām investīciju izmaksām ir jābūt eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanu šīs ES fondu programmas otrās atlases kārtas ietvaros CFLA uzsāka 2017.gada  21.novembrī, noslēdzot pieteikšanos  2018.gada 12.aprīlī. Projektus varēja iesniegt Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēts komersants vai atbilstīga lauksaimniecības vai mežsaimniecības kooperatīvā sabiedrība, kura ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

 

Iesniegto projektu vērtēšanas procesā tika piesaistīti Eiropas Komisijas eksperti, lai novērtētu projektu iesniegumos norādīto tehnoloģiju gatavības līmeņa un eksperimentālās tehnoloģijas pamatojošos pētniecības un attīstības darbus.

 

Šajā programmā ES fondu atbalstu var saņemt projekti, kuros plānotas investīcijas komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanā, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai. Viena projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 500 000 eiro, bet maksimālais - 16 000 000 eiro. ERAF likme jeb ES fondu atbalsta īpatsvars projekta iesniegumā norādītajās kopējās attiecināmajās izmaksās ir atkarīgs no komersanta statusa: sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem – 55 %, vidējiem komersantiem – 45 %, savukārt lielajiem komersantiem – 35 %.

 

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" ietvaros.

 

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

 

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

 

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

 

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

 

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daiga Reihmane,

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālr. 26820413, 26553175, daiga.reihmane@cfla.gov.lv

www.cfla.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019