Elektroenerģijas ražošana koģenerācijā: EM konstatējusi virkni pārkāpumu staciju pieslēguma procesā

31-10-2017

Pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām Ekonomikas ministrija (EM) ir veikusi astoņu staciju pārbaudi klātienē, kā arī 22 staciju pieslēgšanas sadales tīklam dokumentācijas pārbaudi. Veicot pārbaudi, pirmšķietami secināts, ka nav ievērota virkne spēkā esošu prasību, kas jāizpilda, lai pieslēgtu elektrostacijas elektroenerģijas sadales tīklam.

 

Pārbaužu laikā konstatēts, ka EM ir maldināta par staciju nodošanas ekspluatācijā faktu, jo akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu, ko ražotāji iesniedza EM, kalpoja kā pierādījums, ka stacija ir nodota ekspluatācijā. Tomēr šim aktam nav ticis pievienots būvvaldes akts par saistītās ēkas nodošanu ekspluatācijā.

 

Tajā pašā laikā jāsecina, ka nav veikta pietiekama uzraudzība no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) puses par to, kādā veidā tiek ievērota kārtība, kādā elektrostacijas tiek pievienotas elektroenerģijas sadales tīklam.

 

Lai uzlabotu normatīvo regulējumu, tā piemērošanas un kontroles efektivitāti, EM izstrādājusi vairākus priekšlikumus situācijas risināšanai:

 

 • EM turpinās pārbaudes vēl 37 elektrostacijās, kuras ir uzsākušas darbību ar pazeminātu jaudu, lai pārliecinātos, vai tās nodotas ekspluatācijā. Elektrostacijas, kuras nebūs bijušas nodotas ekspluatācijā, var zaudēt obligātā iepirkuma tiesības.

 

 • Veikt grozījumos MK noteikumos Nr.221, nosakot, ka 12 mēnešu laikā pēc elektroenerģijas ražošanas uzsākšanas koģenerācijā vai pēc grozījumu MK noteikumos stāšanās spēkā komersantam jānoslēdz līgums ar publisko tirgotāju. Ja šāds līgums netiks noslēgts, komersants zaudēs tam piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma (OIK) ietvaros.

 

 • Tāpat veikt grozījumus MK noteikumos Nr.221, nosakot uzstādāmās jaudas minimālo slieksni. Tas nozīmē, ka komersants izsniegtā lēmuma par elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu ievaros drīkstēs sākotnēji uzstādīt jaudu, kas ir vismaz 20% apmērā no izsniegtā lēmuma par elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu norādītās plānotās uzstādāmās jaudas. Ministrija ir konstatējusi gadījumus, kad komersanti 3MW vietā uzstāda 0.01MW jaudas.

 

 • Lai palielinātu skaidrību par nākotnē prognozējamām OIK mehānisma izmaksām, kā arī samazinātu iespēju, ka šobrīd neizmantotā atļautā jaudas un elektroenerģijas iepirkuma apjoma daļa radītu papildu izmaksas obligātā iepirkuma ietvaros, izvērtējams priekšlikums par atļaujā noteiktā apjoma samazinājumu līdz faktiski uzstādītajai jaudai.

 

 • Veikt grozījumus MK noteikumos Nr.221 un Nr.262, paplašinot regulējumu elektrostaciju kontrolei. Paredzēts būtiski saīsināt termiņus no ministrijas pieprasījuma komersantam līdz kontroles grupas pārbaudes veikšanai vai arī noteikt, ka kontroles grupa varēs veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma. Tāpat paredzēts, ka kontroles grupa pārbaudīs staciju atbilstību, ņemot vērā faktisko situāciju visos projekta īstenošanas posmos (no būvniecības līdz ražošanai u.tml.), neaprobežojoties ar faktu pareizības pārbaudi gada pārskatos kā līdz šim.

 

 • Noteikt īsākus termiņus elektrostacijās konstatēto neatbilstību novēršanai, piemēram, 1-3 mēneši.

 

 • Noteikt, ka gadījumos, kad tiks konstatēta apzināta krāpniecība, piemēram, pie būtiskiem tehnoloģiskiem pārkāpumiem un neatbilstošu kurināmā resursu izmantošanas, ministrija bez brīdinājuma varēs lemt par obligātā iepirkuma tiesību apturēšanu vai atcelšanu.

 

 • Lai novērstu nepilnības, Regulators un AS “Sadales tīkls” uzsākuši īstenot pieslēguma izveidošanas kārtības auditu.

 

 • Savukārt AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” sadarbībā ar EM 2018. gada pirmajā pusgadā plāno īstenot vispusīgu OIK atļauju saņēmēju auditu.

 

Atgādinām, ka jau līdz šim EM īstenotās atļaujas saņēmušo komersantu uzraudzības pasākumu ietvaros laikā kopš 2015. gada:

 • 58 komersantiem anulētas atļaujas uzsākt ražošanu, lielākoties par ražošanas neuzsākšanu noteiktajā laikā, kā arī par gada pārskatu neiesniegšanu;
 • 250 komersantiem izteikti brīdinājumi par gada pārskatu neiesniegšanu, nepilnībām gada pārskatos vai prasību neizpildi;
 • 35 komersantiem izteikti brīdinājumi par nodokļu parādiem.

 

Šogad, lai ierobežotu pārmērīgu subsidētās enerģijas ietekmi uz elektroenerģijas cenām un ražotāju pārkompensāciju, izvērtēta 216 staciju darbība un 63 no tām samazināts izmaksājamo subsīdiju apmērs par ikgadējo summu vairāk nekā 3 miljoni eiro (izdoti lēmumi par cenas diferencēšanas koeficienta piemērošanu pārkompensācijas novēršanai). 16 no šīm stacijām lēmumu ir pārsūdzējušas tiesā.

 

Ziņojums "Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā"

 

Prezentācija “Par iespējamo negodprātīgo rīcību obligātajā iepirkumā. Vērtējuma rezultāti.”

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    31-10-2017