Latvijas SOLVIT centrs šogad ir saņēmis vēsturiski vislielāko uzņēmēju sūdzību skaitu

25-08-2017

Kopš SOLVIT centra izveides Latvijā 2004. gadā līdz 2016.gadam tika saņemtas un risinātas 23 uzņēmēju sūdzības.  Vidēji ik gadu tiek risinātas tikai 2 uzņēmēju lietas. Turklāt lielākā daļa no tām nav bijušas vērstas pret Latvijas valsts iestādēm, bet gan citu valstu iestādēm.

 

Savukārt, šī gada jūnijā un jūlijā ir saņemtas 11 uzņēmēju sūdzības, kas ir vēsturiski lielākais uzņēmēju sūdzību skaits SOLVIT centra Latvijā pastāvēšanas laikā. Turklāt visas uzņēmēju sūdzības ir saņemtas no ārvalstu uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Latvijā, par Latvijas valsts iestāžu rīcību.

 

Vislielākais sūdzību skaits ir saņemts par Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā ˶Par zemes privatizāciju lauku apvidos˝, kas stājās spēkā š.g. 1.jūlijā. Minētie grozījumi  paredz, ka zemi var iegūt tikai tādi darījuma subjekti, kas ir saņēmuši Eiropas Savienības (ES) pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2.pakāpei,  ja tie ir citu ES dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

 

Latvijas SOLVIT centrs ir konstatējis, ka grozījumi likumā ˶Par zemes privatizāciju lauku apvidos˝ pirmšķietami ir uzskatāmi par diskriminējošiem, kā arī noteiktās prasības ierobežo brīvu kapitāla apriti un neatbilst samērīguma principam.

 

Vairāki uzņēmēji norāda, ka minētās valodu prasības ierobežo iespējas turpināt uzņēmējdarbību Latvijā. Tāpat regulējums būtiski apgrūtina iespēju sadarboties ar vietējiem uzņēmumiem, kas dod nozīmīgu ieguldījumu Latvijas lauku attīstībai un meža nozarei.

 

Latvijas SOLVIT centrs ir vērsis Zemkopības ministrijas un  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas, kuras pārziņā bija minētā regulējuma izstrāde, uzmanību uz šīm sūdzībām un lūdzis sniegt viedokli par  attiecīgajiem grozījumiem likumā ˶Par zemes privatizāciju lauku apvidos˝ un regulējuma izvirzītā mērķa atbilstību samērīguma kritērijam pret citiem ES dalībvalstu pilsoņiem un juridiskajām personām.

 

Par SOLVIT centru

Latvijas SOLVIT centrs aicina uzņēmējus būt aktīvākiem un izmantot SOLVIT centra sniegtās iespējas

Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs ir Eiropas Komisijas izveidots alternatīvs strīdu risināšanas tīkls iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto.

Ja SOLVIT centrā iesniegtā lieta netiek atrisināta 10 nedēļu laikā, Eiropas Komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru pret konkrēto dalībvalsti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258.pantu. Gadījumā, ja dalībvalsts nav izpildījusi Eiropas Komisijas prasības, tā saskaņā ar Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteikto var ierosināt lietu ES Tiesā, ieskaitot finansiālu sankciju pieprasīšanu. Jānorāda, ka minimālās piemērojamās soda naudas apmērs Latvijai ir noteikts 354 000,- euro apmērā.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

T.: 67013193

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    25-08-2017