Interreg Europe programma

Programma Iterreg Europe ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kura uzlabos reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu, galvenokārt darbības programmās "Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā" un ETS mērķa programmā, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp reģionāla līmeņa dalībniekiem.
 

Programmā ir noteikti 4 mērķi:

  1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas;
  2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja;
  3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;
  4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana.
     

Ekonomikas ministrija piedalās projektos, kuri veicina Programmas 2. mērķa īstenošanu - par politiku attīstību mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas celšanai.

 

Lapas informācija atjaunota:    17-10-2018