Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu izgatavošanai un testēšanai reālā ražošanas vidē RIS3 jomās. Atbalstu piešķir ražošanas iekārtu izgatavošanai un ieviešanai ražošanā, līdz tehnoloģiju gatavības līmenim Nr.8 (TRL8). Tas nozīmē, ka iekārta ir eksperimentāla un līdz šim nav lietota reālā ražošanas vidē. Projekta īstenošanas laikā ir jāizgatavo iekārtas prototips. Projekta pēcuzraudzības periodā ar šo iekārtu tiek ražoti produkti.

Finansējuma saņēmējs

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuri definē prasības jaunajai iekārtai, izstrādā vai pasūta iekārtu un pēc tam ražo produktus Latvijā.
Atbalsta veids Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Projekta izmaksas:
•    Vismaz 20% ir unikālas komponentes
•    Ne vairāk kā 80% ir esošu detaļu iegāde

Atbalsta intensitāte:
•    35%-55%

Pieejamais finansējums

ERAF finansējums: 60 000 000 euro

Pieejamā informācija

Prezentācija

Sadarbības iestāde

CFLA: www.cfla.gov.lv

MK noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumi Nr.293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas kritēriji un kritēriju metodika pieejama šeit.

Atlase

Otrās kārtas projektu iesniegumu atlase noslēgusies

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta

Inovācijas politikas nodaļas vadītāja vietnieks

Mārtiņš Jansons

Tālr.: 67013057

E-pasts: Martins.Jansons@em.gov.lv  

Lapas informācija atjaunota:    27-08-2019