Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē (III kārta) / .

Atbalsta pasākuma apraksts

Mērķis veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu apstrādes rūpniecībā (gan ražošanas, gan noliktavu ēkās).  

Atbalstāmās darbības: 

  • Ražošanas ēkas un noliktavas energoefektivitātes paaugstināšana, inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide (arī ārpus ēkas); 
  • Ražošanas iekārtu un ražošanas procesu nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde, aizstājot esošas iekārtas; 
  • Iekārtu iegāde, kas paredzētas sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas procesiem; 
  • Apgaismojuma nomaiņa; 
  • AER izmantojošu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana pašpatēriņa nodrošināšanai 
  • Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu rekonstrukcija. 

Enerģijas ietaupījumam (MWh/ gadā) uz  Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 1000 euro apmērā jābūt ne mazākam kā 0,50 MWh/gadā.  

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz vismaz 15% enerģijas ietaupījums gadā ražošanas procesā vai blakusprocesā,  vai ēkas enerģijas patēriņā, kurā projekta ietvaros tiek veiktas investīcijas. 

Finansējuma saņēmējs

Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais uzņēmums un viena no tā darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība (NACE 2. redakcijas C sadaļa) 

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs (NACE 2.red. C sadaļa)

Atbalsta veids Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

KF finansējums 30% no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais finansējums

Kohēzijas fonda finansējums  11 679 793 euro

Pieejamā informācija

https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/uznemejiem-pieejams-es-fondu-atbalsts-razosanas-eku-energoefektivitates-palielinasanai

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar ES fondu Uzraudzības komitejas 2019.gada 17.septembra lēmumu Nr. L-2019/08

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (metodika var tikt precizēta atlases nolikuma sagatavošanas laikā) 

 

Atlase

līdz 2020.gada 9.aprīlim

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte

Evita Valgača 

Tel. 67013298

E-pasts: evita.valgača@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    09-01-2020