Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai

Atbalsta pasākuma apraksts

Pasākuma mērķis ir, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbalstīt nepieciešamās pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Kā arī  inovācijas aktivitātes veicināšana sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai.

Finansējuma saņēmējs

1.2.1.2.pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kura īstenos šādas atbalstāmās darbības:

 • 12,5 milj. euro - tehnoloģiju pārneses procesa veicināšana un koordinācija

LIAA izveido Vienotais tehnoloģiju pārneses centru (VTPC) un veic Valsts Pētniecības Programmas un citu lietišķo pētniecības projektu un publisko avotu finansēto programmu rezultātu monitoringu ar mērķi savlaicīgi identificēt komercializācijas iespējas un novērtēt ideju dzīvotspēju.

Tai skaitā nākotnes scenāriju izstrāde pētniecības, inovācijas un tehnoloģiju attīstībai un rūpnieciskā īpašuma pārvaldības politikas pilnveidošana pētniecības organizācijās un citas funkcijas.

 • 12 milj. euro – publisko zinātnisko institūciju un augstskolu pētnieku pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonds
  • Finansējums tiek novirzīts perspektīvākajām idejām:
   • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija);
   • Eksperimentāla izstrāde, t.sk. prototipu izgatavošana;
   • Rūpnieciskie pētījumi;
   • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte.
 • 10 milj. euro – atbalsta (vaučera) piešķiršana MVK
  • Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei (t.sk., tehniski ekonomiskā priekšizpēte un eksperimentālā izstrāde;
  • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;
  • Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi.
Gala labuma guvēji

Komersanti, pētniecības organizācijas un zinātnieki

Atbalsta veids Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Publisko zinātnisko institūciju un augstskolu pētnieku pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonds:

 • Atbalsta apjoms vienam tehnoloģiju pārneses projektam - 300 000 euro
 • Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāti vienam tehnoloģiju pārneses projektam - 90 %

Inovāciju vaučera atbalsts MVK:

 • Atbalsta apjoms vaučeram līdz 25 000 euro (atbalsta intensitāte – 85 %)
 • Atbalsta apjoms vaučeram līdz 5 000 euro (atbalsta intensitāte – 100 %)

Pieejamais finansējums

40 588 235 euro, t.sk.:

 • ERAF finansējums – 34 500 000 euro
 • valsts budžeta finansējums – 6 088 235 euro

Pieejamā informācija

Prezentācija

Sadarbības iestāde

CFLA: www.cfla.gov.lv

MK noteikumu projekts

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"

Vērtēšanas kritēriju projekts

Projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriji (Kritēriji ir pret LIAA)

Sākotnējais novērtējums

Plānotā atlase 2016.gada IV ceturksnis

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta

Inovācijas nodaļas vecākā eksperte

Iveta Rubika
Tālr.: 67013022
E-pasts: Iveta.Rubika@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    17-09-2018