Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

Atbalsta pasākuma apraksts

Kompetences centru programmas mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Finansējuma saņēmējs

Pirmās kārtas ietvaros projektu atlase notiks slēgtas projektu iesniegumu atlases veidā, Ekonomikas ministrijai sagatavojot pārvaldības projektu.

 

Otrās un ceturtās kārtas ietvaros tiks realizēts atklāts projektu iesniegumu atlases konkurss atbalstot vismaz vienu kompetences centru katrā no sekojošām astoņām Viedās specializācijas jomām/apakšjomām:
-    Zināšanu ietilpīga bioekonomika - Inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē;
-    Zināšanu ietilpīga bioekonomika - Inovatīvi risinājumi lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai;
-    Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
-    Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas - Viedie materiāli;
-    Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas - Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;
-    Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – Aparātbūve (elektronika);
-    Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
-    Viedā enerģētika.

 

Otrās un ceturtās kārtas ietvaros projektus CFLA iesniedz kompetences centri, kuri atbilst šādām prasībām: 
a)    Juridiska persona (SIA vai biedrība);
b)    Apvieno vismaz piecus komersantus vai kooperatīvās sabiedrības;
c)    Vismaz 51% no pamatkapitāla pieder komersantiem vai kooperatīvajām sabiedrībām;
d)    Ir saņemta atbalsta vēstule no nozares asociācijas, u.c. prasības, kas noteiktas MK noteikumos.

Gala labuma guvēji

Komersants, uzņēmums, atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija. 

Kompetences centros varēs iesaistīties gan no sākuma (piedaloties kompetences centra izveidē), gan arī citā brīdī kompetences centra projekta īstenošanas laikā.

Atbalsta veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Atbalstāmās darbības un atbalsta intensitātes tika saglabātas tādas pašas kā 2007.-2013.plānošanas periodā, taču pie atbalstāmajām darbībām kompetences centriem tika pievienota tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana. Līdz ar to atbalsta intensitātes atkarībā no komersanta veida (MVK, lielais komersants), pētījuma veida (rūpnieciskais, eksperimentālā izstrāde) un pētījumu rezultātu publicēšanas ir no 25% līdz 80%.

 

Projektu īstenošanas uzraudzībai atbalsta intensitāte ir 100%.

Pieejamais finansējums

Kopumā 1.2.1.1.pasākuma pirmās, otrās un ceturtās kārtas ietvaros pieejamais ERAF finansējuma apjoms ir 64 314 892 euro, t.sk.:
-    pirmās kārtas ietvaros 1 000 000 euro plānots Ekonomikas ministrijai pārvaldības projekta īstenošanai;
-    otrās kārtas ietvaros 25 650 000 euro plānoti kompetences centriem rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādņu, tehnoloģiski ekonomisko priekšizpēšu veikšanai un kompetences centru vadības izmaksām;
-    37 664 892 euro apmērā šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām, tai skaitā 12 014 892 euro starpnozaru sadarbības pētījuma projektu īstenošanai rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādņu, tehnoloģiski ekonomisko priekšizpēšu veikšanai un kompetences centru vadības izmaksām.

 

Vienam kompetences centram maksimāli pieejamais finansējuma apjoms otrās kārtas ietvaros ir 3 206 250 euro.

 

Projektu īstenošana 1.2.1.1.pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros Ekonomikas ministrijai ir līdz 2021.gadam. Projektu īstenošana otrās kārtas ietvaros kompetences centriem norisinās no 2016.gada līdz 2018.gadam. Ceturtā atlases kārta tiek īstenota no 2019.gada līdz 2021.gadam.

Pieejamā informācija

Prezentācija par 1.2.1.1.pasākumu

Prezentācija par atbalstu komersantiem pētījumu īstenošanai

Prezentācija par atbalstu komersantiem pētījumu īstenošanai - EN

Infografika

Sadarbības iestāde

CFLA: www.cfla.gov.lv

MK noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumi Nr.2 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu 2. kārtas vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu 4.kārtas vērtēšanas kritēriji un Kritēriju vērtēšanas metodika

 

Projektu iesniegumu 1.kārtas (pārvaldības projekta) vērtēšanas kritēriji

Kritēriju vērtēšanas metodika

 

Sākotnējais novērtējums

Atlase

2.kārta: 14.03.2016 – 16.05.2016

4.kārta: 22.10.2018 – 22.11.2018

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas 
Nozaru politikas departamenta: 
vecākā eksperte Ieva Pļaviņa
ieva.plavina@em.gov.lv tālr. 67013021

vecākā eksperte Ilze Raudiņa
ilze.raudina@em.gov.lv; tālr. 67013043

vecākā eksperte Anita Zimele
anita.zimele@em.gov.lv; tālr. 670130216

Lapas informācija atjaunota:    11-03-2019