Jaunie ES likumdošanas priekšlikumi

Šeit atrodami Ekonomikas ministrijas atbildībā esošie jaunākie ES politikas dokumenti un tiesību aktu projekti, par kuriem tiek gatavotas Latvijas nacionālās pozīcijas. Aicinām sniegt savu viedokli un priekšlikumus par šiem dokumentiem, rakstot uz e-pasta adresi es@em.gov.lv.

 

Nosaukums

Datums, līdz kuram plānots sagatavot nacionālo pozīciju

Saite uz priekšlikumu

Priekšlikums Regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013

01.05.2017. COM(2016)759
Priekšlikums Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti 01.05.2017. COM(2016)761

Priekšlikums Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti

01.05.2017. COM(2016)767
Priekšlikums Regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 01.05.2017. COM(2016)861

Priekšlikums Regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK

01.05.2017. COM(2016)862

Priekšlikums Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

01.05.2017. COM(2016)863
Proposal for a DIRECTIVE on common rules for the internal market in electricity 01.05.2017. COM(2016)864
Priekšlikums Reugulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā 01.05.2017. COM(2017)114
Priekšlikums Direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu 15.05.2017. COM(2017)142

 

Lapas informācija atjaunota:    03-04-2017