Jaunie ES likumdošanas priekšlikumi

Šeit atrodami Ekonomikas ministrijas atbildībā esošie jaunākie ES politikas dokumenti un tiesību aktu projekti, par kuriem tiek gatavotas Latvijas nacionālās pozīcijas. Aicinām sniegt savu viedokli un priekšlikumus par šiem dokumentiem, rakstot uz e-pasta adresi es@em.gov.lv.

 

Nosaukums

Datums, līdz kuram plānots sagatavot nacionālo pozīciju

Saite uz priekšlikumu

Priekšlikums Regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādātā redakcija) un Priekšlikums Direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādātā redakcija) 03.07.2017.

COM(2016)861

COM(2016)864

Priekšlikums Regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK

03.07.2017. COM(2016)862

Priekšlikums Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

03.07.2017. COM(2016)863
Priekšlikums Direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu 07.07.2017. COM(2017)142
Priekšlikumu ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām 11.07.2017. COM(2017)257
Priekšlikums Regulai par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 20.07.2017. COM(2017)329
Priekšlikums Regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija) 30.07.2017. COM(2017)353

 

Lapas informācija atjaunota:    11-07-2017