Jaunie ES likumdošanas priekšlikumi

Šeit atrodami Ekonomikas ministrijas atbildībā esošie jaunākie ES politikas dokumenti un tiesību aktu projekti, par kuriem tiek gatavotas Latvijas nacionālās pozīcijas. Aicinām sniegt savu viedokli un priekšlikumus par šiem dokumentiem, rakstot uz e-pasta adresi es@em.gov.lv.

 

Nosaukums

Datums, līdz kuram plānots sagatavot nacionālo pozīciju

Saite uz priekšlikumu

Priekšlikums Regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013

31.01.2017. COM(2016)759
Priekšlikums Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti 31.01.2017. COM(2016)761
Priekšlikums Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 31.01.2017. COM(2016)765
Proposal for a DIRECTIVE on the promotion of the use of energy from renewable sources  31.01.2017. COM(2016)767
Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas attiecībā uz tirgus standarta cenu noteikšanas noteikumiem Savienībai jāieņem ESAO Vienošanās par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem dalībnieku darba 31.01.2017. COM(2016)779

Priekšlikums Regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011

09.01.2017. COM(2016)786
Priekšlikums Regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu 31.01.2017. COM(2016)861

Priekšlikums Regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK

31.01.2017. COM(2016)862

Priekšlikums REGULAI, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

31.01.2017. COM(2016)863
Proposal for a DIRECTIVE on common rules for the internal market in electricity 31.01.2017. COM(2016)864
Priekšlikums DIREKTĪVAI par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei, ko ievieš ar Regulu ... [EPK regulu] 28.02.2017. COM(2016)823
Priekšlikums REGULAI, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu 28.02.2017. COM(2016)824
Priekšlikums DIREKTĪVAI, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu 01.02.2017. COM(2016)821

 

Lapas informācija atjaunota:    30-01-2017